2Timothy (1/4)  

1. <Pozdrav. Modlitba za Timotea, túžba po ňom. Loida, Eunika>Pavel, apoštol Ježiša Krista vôľou Božou podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristu Ježišovi,
2. Timoteovi, milovanému dieťaťu: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
3. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, jako neprestajne mám na teba pamäť vo svojich prosbách dňom i nocou
4. túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich sĺz, aby som bol naplnený radosťou,
5. keď sa rozpomínam na nepokryteckú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Loide i v tvojej matke Eunike, a som presvedčený, že aj v tebe.
6. <Pobáda k vernosti vo vznešenom povolaní>A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.
7. Lebo nám nedal Bôh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.
8. A tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha,
9. ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy,
10. ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium,
11. cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa pohanov,
12. pre ktorú príčinu aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že má moc ostrážiť to, čo uložil u mňa, do tamtoho dňa.
13. Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi.
14. Krásne u teba složené imanie stráž a zachovaj Svätým Duchom, ktorý prebýva v nás.
15. <Pavel opustený, ale nie od Pána>To vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázií, z ktorých je Fygellus a Hermogenes.
16. Nech dá Pán milosrdenstvo domu Oneziforovmu, lebo ma mnoho ráz občerstvil a nehanbil sa moju reťaz.
17. Ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal i našiel.
18. Nech mu dá Pán najsť milosrdenstvo od Pána v tamten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.

      2Timothy (1/4)