2Thessalonians (2/3)  

1. <Prv ako prijde Pán, prijde odpadnutie: antikrist a jeho doba>Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho shromaždenia k nemu,
2. aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov.
3. Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,
4. ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha.
5. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril?
6. A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase.
7. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.
8. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu,
9. toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi
10. a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení;
11. a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži,
12. aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.
13. <Vďaka a žehnanie>Ale my sme podlžni ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Bôh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvätení ducha a vo a vo viere pravdy,
14. k čomu vás povolal naším evanjeliom nadobudnúť slávy našeho Pána Ježiša Krista.
15. Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom.
16. A on sám, náš Pán Ježiš Kristus, a Bôh a náš Otec, ktorý nás zamiloval a dal večné potešenie a dobrú nádej v milosti,
17. nech ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a v skutku.

  2Thessalonians (2/3)