2Samuel (23/24)  

1. <Posledné slová Dávidove, báseň>A toto sú posledné slová Dávidove. Toto riekol ako Boží výrok Dávid, syn Izaiho, a riekol muž, ktorý je vysoko postavený, pomazaný Boha Jakobovho a ľúbezný čo do spevov Izraelových.
2. Duch JeHoVaHov hovorí skrze mňa, a jeho reč na mojom jazyku.
3. Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova: Ten, ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravedlivý, ktorý panuje v bázni Božej,
4. a bude jako svetlo rána, keď vychádza slnce, ráno bez oblakov, keď od jasu po daždi pučí zeleň zo zeme.
5. Lebo či nie tak môj dom u silného Boha? Lebo učinil so mnou večnú smluvu, usporiadanú vo všetkom a ostríhanú, lebo všetka moja spása a všetka záľuba je v nej. Lebo či azda nedá, aby vzpučala?!
6. Ale nešľachetníci, všetci, koľko ich je, budú odvrhnutí jako tŕnie, lebo ich nevezmú do ruky.
7. Ale kto sa ich pojde dotknúť, opatrí sa železom a drevom kopije, a istotne sa spália ohňom na mieste.
8. <Hrdinovia Dávidovi>Toto sú mená hrdinov Dávidových: Jošeb-bašebet Tachkemonský predný trojník, bojovník s voza; on bol Adino Ecňanský; zastál nad osemsto pobitými na jeden raz.
9. Po ňom Eleazár, syn Dodu, syna Achochiho, medzi tromi hrdinami s Dávidom, keď opovrhli Filištínmi. Boli sa tam shromaždili do boja, a mužovia Izraelovi boli odišli ta hore.
10. Ten vstal a bil Filištínov, dokiaľ len neustala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil JeHoVaH veľké spasenie toho dňa. A ľud sa navrátil za ním iba olúpiť pobitých.
11. Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harársky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v hajno, kde bola čiastka poľa, plná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištínmi,
12. postavil sa naprostred čiastky toho poľa a vytrhol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil JeHoVaH veľké spasenie.
13. A zase iní traja z tridsiatich vodcov sišli a prišli do Kacíra k Dávidovi do jaskyne Adullam, keď táborilo hajno Filištínov v doline Refaim.
14. Vtedy bol Dávid v pevnosti, a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme.
15. A Dávid si zažiadal a riekol: Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne!
16. A tí traja hrdinovia prebili sa táborom Filištínov a naťahajúc vody z cisterny Betlehema, ktorá je v bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. No, nechcel ju piť, ale ju vylial v obeť JeHoVaHovi.
17. A riekol: Nech ma JeHoVaH zachráni od toho, aby som to mal učiniť! Lebo či mám piť krv mužov, ktorí boli odišli doniesť vodu za cenu svojich životov? A nechcel ju piť. To učinili tí traja hrdinovia.
18. A Abišaj, brat Joábov, syn Ceruje, bol predným tých troch, ktorý pozdvihol svoju kopiju na tristo, ktorých aj pobil. A mal meno medzi tými tromi.
19. A z tých troch bol najslávnejším a bol ich veliteľom. Ale tam tým trom sa nevyrovnal.
20. A Benaiáš, syn Jehojadu, syn udatného muža, velikých činov, z Kabceela. Ten zabil tých dvoch Arielov (* Božských ľvov) Moábových. A ten istý sišiel a zabil ľva prostred jamy v deň snehu.
21. A on zabil aj nejakého Egypťana, muža na podiv. A hoci mal Egypťan v ruke kopiju, sišiel za ním s palicou, vytrhol kopiju z ruky Egypťana a zabil ho jeho vlastnou kopijou.
22. To vykonal Benaiáš, syn Jehojadu, a mal meno medzi tými tromi hrdinami;
23. bol slávnejší nad tridsiatich, ale k tamtým trom nedospel. A Dávid ho ustanovil za člena svojej najbližšej družiny.
24. Azael, brat Joábov, medzi tridsiatimi; Elchanán, syn Dodu, Betlehemský;
25. Šamma Charodský, Elika Charodský;
26. Chélec Paltický, Ira, syn Ikkešov, Tekoanský;
27. Abiézer Anatótsky, Mebunnai Chušatský;
28. Calmon Achochský, Maharai Netofatský;
29. Cheleb, syn Baanu, Netofatský; Ittai, syn Ribajov, z Gibee synov Benjaminových;
30. Benaiáš Piratonský, Hiddaj z dolín Gaaša;
31. Abi-albon Arbatský, Azmavet Barechumský;
32. Eljachba Šaalbonský, synovia Jašenovi, Jonatán;
33. Šamma Harársky, Achiam, syn Šarárov, Arársky;
34. Elifelet, syn Achasbajov, syn Maachatského; Eliam, syn Achitofelov, Gilonský;
35. Checraj Karmelský, Paaraj Arbitský;
36. Jigeal, syn Nátanov, z Coby, Bán Gádsky;
37. Celek Ammonský, Nacharaj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruje;
38. Íra Jiterský, Gáreb Jiterský;
39. Uriáš Hetejský. Všetkých bolo tridsaťsedem.

  2Samuel (23/24)