2Samuel (2/24)  

1. <Dávid pomazaný v Hebrone za kráľa>Potom sa stalo, že sa Dávid pýtal JeHoVaHa a povedal: Či mám ísť hore do niektorého z miest Júdových? A JeHoVaH mu riekol: Iď! A Dávid povedal: Kam mám ísť hore? A riekol: Do Hebrona.
2. A tak odišiel Dávid ta hore aj obe jeho ženy, Achinoam Jezreelská a Abigaiľ, predtým žena Nábala Karmelského.
3. I svojich mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid hore, každého i s jeho domom, a bývali v mestách Hebrona.
4. <Žehná mužom Jabeš-gileáda>Potom prišli mužovia Júdovi a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdovým. A oznámili Dávidovi a riekli: Mužovia Jabeš-gileáda to boli, ktorí pochovali Saula.
5. Vtedy poslal Dávid poslov k mužom Jabeš-gileáda a povedal im: Buďte požehnaní JeHoVaHovi, všetci vy, ktorí ste učinili to milosrdenstvo so svojím pánom, so Saulom, že ste ho pochovali.
6. Preto teraz nech JeHoVaH učiní milosrdenstvo a pravdu s vami; a tiež i ja vám učiním to dobré, pretože ste učinili tú vec.
7. A tak teraz nech sa posilnia vaše ruky, a buďte zmužilí, lebo síce zomrel váš pán Saul, ale však už i mňa pomazali dom Júdov za kráľa nad sebou.
8. <Abner ustanoví Iš-bóšeta za kráľa>Ale Abner, syn Nérov, veliteľ vojska Saulovho, vzal Iš-bóšeta, syna Saulovho, a zaviedol ho na druhú stranu do Machnaima
9. a ustanovil ho za kráľa nad Gileádom a nad Ašurom a nad Jizreelom ako aj nad Efraimom a nad Benjaminom i nad celým Izraelom.
10. Štyridsať rokov mal Iš-bóšet, syn Saulov, keď začal kraľovať nad Izraelom, a kraľoval dva roky. Len dom Júdov išli za Dávidom.
11. A počet dní, v ktorých bol Dávid v Hebrone nad domom Júdovým, bol sedem rokov a šesť mesiacov.
12. <Vojna>Potom vyšiel Abner, syn Nérov, a služobníci Iš-bóšeta, syna Saulovho, z Machnaima do Gibeona.
13. A vyšiel i Joáb, syn Ceruje, i služobníci Dávidovi a stretli sa s nimi pri rybníku Gibeona, a položili sa jedni z jednej strany rybníka a druhí z druhej strany rybníka.
14. A Abner povedal Joábovi: Nože nech vstanú a vystúpia mládenci a pohrajú pred nami! A Joáb riekol: Nech vstanú.
15. A tak vstali a prešli v rovnakom počte, dvanásti z Benjamina, ktorí patrili Iš-bóšetovi, synovi Saulovmu, a dvanásti zo služobníkov Dávidových.
16. A pochytili každý svojho druha za hlavu a každý vrazil svoj meč do boku svojho druha. A padli spolu. Preto nazvali to miesto Chelkathaccúrim (* Pole rezu), ktoré je v Gibeone.
17. A bola náramne krutá bitka toho dňa, a porazený bol Abner i mužovia Izraelovi pred služobníkmi Dávidovými.
18. <Abner zabije neústupného Azaela>A boli tam traja synovia Ceruje, Joáb, Abišaj a Azael. A Azael bol rýchly na svoje nohy jako niektorá zo sŕn, ktoré sú na poli.
19. A Azael prenasledoval Abnera a neuhnul ani napravo ani naľavo bežiac za Abnerom.
20. A Abner obzrúc sa za seba riekol: Či si to ty, Azael? A povedal: Som.
21. A Abner mu riekol: Nože sa uhni napravo alebo naľavo a chyť si niektorého z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Azael nechcel ustúpiť, aby ho neprenasledoval.
22. Vtedy ešte raz riekol Abner Azaelovi: Ustúp, hovorím ti, a nesleduj ma, lebo prečo ťa mám sraziť na zem a jako sa potom pozriem do očí Joábovi, tvojmu bratovi?
23. A keď len nechcel ustúpiť, uderil ho Abner zadným koncom kopije do brucha tak, že kopija vyšla jeho chrbtom. A tak padol tam a zomrel na mieste. A stalo sa, že každý, kto prišiel k tomu miestu, na ktorom padol Azael a zomrel, že sa tam všetci zastavovali.
24. A Joáb a Abišaj prenasledovali Abnera. A keď zapádalo slnce, prišli k vŕšku Amma, ktorý je naproti Giachu, na ceste, ktorá vedie na púšť Gibeon.
25. <Abner žiada Joába zastaviť boj>Vtedy sa shromaždili synovia Benjaminovi a išli za Abnerom a utvoriac sa v jednu čatu postavili sa na vrchu jedného brehu.
26. A Abner zavolal na Joába a riekol: Či na veky bude žrať meč? Či nevieš, že býva horkosť naposledy? A dokedy už nepovieš ľudu, aby sa vrátili a prestali honiť svojich bratov?
27. Na to odpovedal Joáb: Ako že žije Bôh, keby si nebol hovoril, ešte hneď ráno by bol býval odvedený ľud hore, a nebol by honil svojho brata.
28. Vtedy zatrúbil Joáb na trúbu, a zastál všetok ľud a neprenasledovali viacej Izraela ani nebojovali viacej.
29. A Abner a jeho mužovia išli rovinou Jordána celú tú noc a prejdúc Jordán išli celým Bitronom a prišli do Machnaima.
30. A Joáb sa vrátil od prenasledovania Abnera a shromaždil všetok ľud. A chýbalo zo služobníkov Dávidových devätnásť mužov a Azael.
31. A služobníci Dávidovi zabili z Benjamina a z mužov Abnerových tristo šesťdesiat mužov, toľko ich zomrelo.
32. A vezmúc Azaela pochovali ho v hrobe jeho otca, ktorý bol v Betleheme. A išli tiež celú noc, Joáb i jeho mužovia, a rozvidnelo sa im až v Hebrone.

  2Samuel (2/24)