2Samuel (10/24)  

1. <Chanún potupí poslov Dávidových. Vojna>Potom sa stalo, že zomrel kráľ synov Ammonových, a kraľoval Chanún, jeho syn, na jeho mieste.
2. Vtedy riekol Dávid: Učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, jako aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid svojich služobníkov, aby ho nimi potešil ohľadne jeho otca. A tak prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Ammonových.
3. Ale kniežatá synov Ammonových povedali Chanúnovi, svojmu pánovi: Či myslíš, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či azda nie preto poslal Dávid svojich služobníkov k tebe, aby prezkúmal mesto a prešpehoval ho, aby ho potom podvrátil?
4. A tak vzal Chanún služobníkov Dávidových a oholil každému polovicu jeho brady a každému odstrihol jeho rúcha do polovice, až do jeho rozkroku, a poslal ich preč.
5. Keď to potom oznámili Dávidovi, poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení. A kráľ povedal: Pobuďte v Jerichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady; potom sa navrátite.
6. A keď videli synovia Ammonovi, že sa zošklivili Dávidovi, poslali synovia Ammonovi posolstvo a najali za mzdu Arama z Bét-rechoba a Arama z Cóby, dvadsať tisíc peších, a kráľa Maachy, tisíc mužov, a Iš-tóba, dvanásť tisíc mužov.
7. Keď to počul Dávid, poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov.
8. A vyjdúc synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do brány. A Aram z Cóby a z Rechoba a Ištób a Maacha zriadili sa osobitne na poli.
9. A keď videl Joáb, že je proti nemu obrátený šík boja zpredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti Aramovi.
10. A ostatok ľudu oddal do ruky Abišaja, svojho brata. A zriadil ich proti synom Ammonovým.
11. A povedal: Ak bude Aram silnejší ako ja, budeš mi na pomoc, a keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, prijdem ja tebe pomôcť.
12. Buď silný, a buďme zmužilí za svoj ľud a za mestá svojho Boha! A JeHoVaH učiní to, čo bude dobré v jeho očiach.
13. No, keď sa priblížil Joáb i ľud, ktorý bol s ním, do boja proti Aramejcom, utiekli pred ním.
14. A synovia Ammonovi vidiac, že uteká Aram, utiekli aj oní pred Abišajom a vošli do mesta. A Joáb sa vrátil od synov Ammonových a prišiel do Jeruzalema.
15. <Porazení Aramejci slúžia Dávidovi>A keď videli Aramejci, že sú porazení pred Izraelom, zase sa shromaždili dovedna.
16. A Hadadézer pošlúc poslov vyviedol Aramejcov, ktorí bývali za riekou, a prišli do Chelama, a Šobach, veliteľ vojska Hadadézerovho, pred nimi.
17. Keď to oznámili Dávidovi, shromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán prišiel do Chelama. A Aramejci sa zriadili do boja proti Dávidovi a bojovali s ním.
18. Ale Aramejci utiekli pred Izraelom. A Dávid pobil mnohých z Aramejcov poraziac sedemsto vozov a štyridsať tisíc jazdcov a zabil aj Šobacha, veliteľa ich vojska, a zomrel tam.
19. Keď potom videli všetci kráľovia, služobníci Hadadézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Izraelom a slúžili mu. A vtedy sa už báli Aramejci pomáhať synom Ammonovým.

  2Samuel (10/24)