2Peter (3/3)    

1. <O posmievačoch v posledných časoch. Pán zhovieva a prijde jako zlodej vnoci>Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorých to listoch upomínaním povzbudzujem vašu čistú myseľ,
2. aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci, a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa
3. vediac najprv to, že v posledných dňoch prijdú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí
4. a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia.
5. Lebo zúmyselne nechcú vedieť, že nebesia boly od dávna i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno, slovom Božím,
6. pre ktoré to bezbožnosti vtehdajší svet, zatopený vodou, zahynul.
7. A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí.
8. Ale to jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána jako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
9. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhladom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu.
10. Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.
11. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti,
12. ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, rozpálené ohňom, potečú!
13. A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravedlivosť.
14. <Snažiť sa byť bezúhonným. Listy sv. Pavla. Záver>Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli najdení nepoškvrnení a bezvadní v pokoji.
15. A zhovievavosť nášho Pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti,
16. jako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie.
17. Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti.
18. Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Ameň.

  2Peter (3/3)