2Peter (1/3)  

1. <Pozdrav. Sedem kresťanských cností>Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým ktorí dostali s nami rovnocennú vieru v spravedlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista:
2. milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána,
3. jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou,
4. čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti.
5. A tak práve preto vynaložte na to všetku snahu a poskytujte vo svojej viere chrabrú ctnosť a v ctnosti známosť
6. a v známosti zdržanlivosť a v zdržanlivosti trpezlivosť a v trpezlivosti pobožnosť
7. a v pobožnosti milovanie bratstva a v milovaní bratstva lásku.
8. Lebo keď to máte a množí sa vám to, nestavia vás to zaháľčivých ani neužitočných do známosti nášho Pána Ježiša Krista.
9. Lebo ten, u koho niet týchto vecí, je slepý a krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov.
10. Preto sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy.
11. Lebo tak vám bude bohate poskytnutý vchod do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
12. Preto nezanedbávam upomínať vás vždycky na to, hoci to aj viete a ste upevnení v prítomnej pravde.
13. A mám za spravedlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval upomínaním
14. vediac, že odloženie môjho stánku je rýchle, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kristus oznámil.
15. A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom odchode mali jako rozpomínať sa na to.
16. <Pravdivý základ evanjelia a božský pôvod proroctva>Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale jako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.
17. Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -
18. A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vrchu.
19. Aj máme pevnejšie slovo prorocké, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla dennica vo vašich srdciach,
20. vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti.
21. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

      2Peter (1/3)