2Kings (24/25)  

1. <Nabuchodonozor podmaní Jehojakima. Lúpežné čaty>Za jeho dní prišiel hore Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a Jehojakim sa mu stal služobníkom tri roky. Potom sa odvrátil a sprotivil sa mu.
2. Ale JeHoVaH poslal na neho lúpežné čaty Chaldejov a čaty Sýrov a čaty Moábov a čaty synov Ammonových a poslal ich na Júdu, aby ho hubili podľa slova JeHoVaHovho, ktoré hovoril skrze svojich služobníkov prorokov.
3. Len na rozkaz JeHoVaHov dialo sa to proti Júdovi, aby ho odstránil zpred svojej tvári pre hriechy Manassesove, podľa všetkého toho, čo robil,
4. i pre nevinnú krv, ktorú vylial, a naplnil Jeruzalem nevinnou krvou a JeHoVaH už nechcel odpustiť.
5. A ostatné deje Jehojakimove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
6. A tak ľahol Jehojakim a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Jehojachin, jeho syn, miesto neho.
7. A egyptský kráľ už viacej nevyšiel zo svojej zeme, lebo babylonský kráľ pobral všetko, hen od Egyptského potoka až po rieku Eufrates, všetko, čo mal egyptský kráľ.
8. <Jehojachin. Jeruzalem do zajatia>Jehojachin mal osemnásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Nechušta, dcéra Elnatánová, z Jeruzalema.
9. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, všetko tak, ako robil jeho otec.
10. V tom čase prišli hore služobníci Nabuchodonozora, babylonského kráľa, do Jeruzalema, a mesto bolo obľahnuté.
11. A prišiel aj Nabuchodonozor, babylonský kráľ, proti mestu, kým ho obliehali jeho služobníci.
12. Vtedy vyšiel Jehojachin, judský kráľ, k babylonskému kráľovi, on i jeho matka i jeho služobníci i jeho kniežatá i jeho komorníci, a babylonský kráľ ho vzal v ôsmom roku svojho kraľovania.
13. A vyniesol odtiaľ všetky poklady domu JeHoVaHovho a poklady domu kráľovho a otĺkol všetko náradie zo zlata, ktorého bol narobil Šalamún, izraelský kráľ, v chráme JeHoVaHovom, tak ako hovoril JeHoVaH.
14. A prestehoval celý Jeruzalem i všetky kniežatá i všetkých udatných mužov, desať tisíc zajatých, i všetkých tesárov a zámočníkov; nezostalo nič krome chudobného ľudu zeme.
15. A odviedol Jehojachina do Babylona i matku kráľovu i ženy kráľove i jeho komorníkov, i veľmožov zeme, tých všetkých odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylona
16. i všetkých udatných mužov, sedem tisíc, i tesárov a zámočníkov tisíc. to všetko boli udatní bojovníci, a babylonský kráľ ich doviedol v zajatie do Babylona.
17. <Mattaniáš-Cedekiáš sa sprotiví>A babylonský kráľ urobil kráľom Mattaniáša, jeho strýca, miesto neho a premenil jeho meno na Cedekiáša.
18. Cedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chamutaľ, dcéra Jeremiášova, z Libny.
19. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, všetko tak, ako robil Jehojakim,
20. lebo pre hnev JeHoVaHov sa to dialo proti Jeruzalemu a proti Júdovi, dokiaľ ich len neodvrhol zpred svojej tvári. A Cedekiáš sa sprotivil babylonskému kráľovi.

  2Kings (24/25)