2Kings (21/25)  

1. <Manassesovo modlárstvo>Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chefcíba.
2. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových.
3. Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol skazil Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálovi a spravil háj, ako bol spravil Achab, izraelský kráľ, a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im.
4. A vystavil oltáre v dome JeHoVaHovom, o ktorom povedal JeHoVaH: V Jeruzaleme položím svoje meno.
5. A vystavil oltáre všetkému vojsku nebeskému, v oboch nádvoriach domu JeHoVaHovho.
6. Aj previedol svojho syna cez oheň a planetáril a veštil a nadovážil si duchárov, ktorí vyvolávali duchov, a vedomcov a robil mnoho takého, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, aby ho popudzoval.
7. K tomu ešte postavil aj rytinu hája, ktorú spravil, v dome, o ktorom povedal JeHoVaH Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zpomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky.
8. A neučiním toho viacej, aby som dal, že by sa túlala noha Izraelova zo zeme, ktorú som dal ich otcom, ak len budú pozorovať, aby robili podľa všetkého toho, čo som im prikázal, a všetok zákon, ktorý im prikázal môj služobník Mojžiš.
9. Ale neposlúchali, a Manasses ich zaviedol, aby robili zlé, a horšie ako národy, ktoré zahladil JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových.
10. A JeHoVaH hovoril skrze svojich služobníkov prorokov a riekol:
11. Pretože páchal Manasses, judský kráľ, tie ohavnosti a robil horšie od všetkého toho, čo robili Amoreji, ktorí boli pred ním, a spôsobil to, aby hrešil i Júda, svojimi ukydanými bohy,
12. <JeHoVaH oznamuje svoje tresty. Smrť Manassesova>preto takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na Jeruzalem a na Júdu, takže každému, kto to počuje, bude hučať v oboch ušiach.
13. A roztiahnem na Jeruzalem merné lano Samárie a použijem závažia domu Achabovho a vytriem Jeruzalem, ako niekto vytrie misu, vytrie a obráti ju hore dnom.
14. A ta odvrhnem ostatok svojho dedičstva a vydám ich do ruky ich nepriateľov, a budú za lúpež a na rozchvátanie všetkým svojim nepriateľom,
15. pretože robili to, čo je zlé v mojich očiach, a popudzovali ma hneď od toho dňa, ktorého vyšli ich otcovia z Egypta, a tak až do tohoto dňa.
16. Ba ešte aj nevinnej krvi navylieval Manasses veľmi mnoho, takže ňou naplnil Jeruzalem od jedného konca po druhý, krome svojho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Júda, aby robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových.
17. A ostatné deje Manassesove a všetko, čo robil, i jeho hriech, ktorým hrešil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
18. A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v zahrade svojho domu, v zahrade Uzu, a kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho.
19. <Amon nad Júdom>Amon mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Mešullemeť, dcéra Charúca z Jotby.
20. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, ako robil Manasses, jeho otec,
21. a chodil po každej ceste, po ktorej chodil jeho otec, a slúžil ukydaným bohom, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im.
22. A opustil JeHoVaHa, Boha svojich otcov, a nechodil po ceste JeHoVaHovej.
23. A služobníci Amonovi sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho dome.
24. A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa boli sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, miesto neho.
25. Ostatné deje Amonove, to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
26. A pochovali ho v jeho hrobe, v zahrade Uzu. A kraľoval Joziáš, jeho syn, miesto neho.

  2Kings (21/25)