2Kings (2/25)  

1. <Eliáš vzatý do neba>A stalo sa, keď už mal JeHoVaH vziať Eliáša vo víchrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom z Gilgala.
2. A Eliáš riekol Elizeovi: Zostaň tu, prosím, lebo JeHoVaH ma poslal až do Bét-ela. Ale Elizeus odpovedal: Ako že žije JeHoVaH, a jako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak sišli dolu do Bét-ela.
3. Vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v Bét-ele, k Elizeovi a povedali mu: Či vieš, že dnes vezme JeHoVaH tvojho pána zponad tvojej hlavy? A odpovedal: Viem i ja, mlčte!
4. Potom mu riekol Eliáš: Elizee, zostaň tu, prosím, lebo JeHoVaH ma poslal do Jericha. Ale on povedal: Ako že žije JeHoVaH, a jako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak prišli do Jericha.
5. A pristúpili synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a povedali mu: Či vieš, že dnes vezme JeHoVaH tvojho pána zponad tvojej hlavy? A odpovedal: Viem i ja, mlčte.
6. Vtedy mu zase riekol Eliáš: Zostaň tu, prosím, lebo JeHoVaH ma poslal k Jordánu. Ale on povedal: Ako že žije JeHoVaH, a jako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak išli obidvaja spolu.
7. A išli aj päťdesiati mužovia zo synov prorokov a postavili sa naproti zďaleka, a oni dvaja stáli pri Jordáne.
8. A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli obaja po suchu.
9. A stalo sa, keď prešli, že Eliáš riekol Elizeovi: Žiadaj, čo ti mám učiniť, prv ako budem vzatý od teba. A Elizeus povedal: Nech je, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha na mne.
10. Na to mu riekol: Ťažkú vec si žiadal; ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak, a jestli nie, nebude.
11. A stalo sa, jako tak išli pozvoľna a shovárali sa, že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelily jedného od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo víchrici hore do neba.
12. A Elizeus to videl a hľadiac na to kričal: Môj otče, môj otče! Vozy Izraelove a jeho jazdcovia! A viacej ho nevidel. A pochytiac svoje rúcho roztrhnul ho na dva kusy.
13. <Elizeus, nástupca Eliášov, rozdelí Jordán. Márne hľadajú Eliáša>Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa zastál na brehu Jordána.
14. A vzal plášť Eliášov, ktorý spadol s neho, uderil vodu a riekol: Kdeže je JeHoVaH, Bôh Eliášov? Áno, on! A vtedy uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a Elizeus prešiel.
15. Keď ho potom uvideli synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, naproti, povedali: Duch Eliášov spočinul na Elizeovi, a prijdúc mu vústrety poklonili sa mu k zemi.
16. A povedali mu: Hľa, prosíme, je medzi tvojimi služobníkmi päťdesiat mocných mužov; nech idú, prosíme, a hľadajú tvojho pána, aby ho snáď nebol nejako odniesol Duch JeHoVaHov a nepohodil ho na niektorom vrchu alebo na niektorej doline. A on povedal: Neposielajte!
17. Ale keď len dlho dobíjali do neho, riekol: Pošlite. A tak poslali päťdesiatich mužov, ktorí hľadali tri dni, ale pravda ho nenašli.
18. A keď sa navrátili k nemu, keďže býval v Jerichu, riekol im: Či som vám nepovedal: Nechoďte!?
19. <Uzdravené vody>A mužovia mesta povedali Elizeovi: Hľa, prosím, bývať v tomto meste je dobre, jako vidí môj pán, ale voda je zlá, a preto zem pustne sirobou.
20. A riekol: Doneste mi novú šialku a dajte do nej soli. A doniesli mu.
21. Vtedy vyšiel k prameňu vody a vysypúc do neho soľ povedal: Takto hovorí JeHoVaH: Uzdravujem túto vodu. Nebude viacej odtiaľ smrti ani siroby.
22. A voda je uzdravená až do tohoto dňa podľa slova Elizeovho, ktoré hovoril.
23. <Medvedice zadlávia posmievačné deti>Potom odišiel odtiaľ hore do Bét-ela. A keď išiel hore cestou, vyšli malí chlapci z mesta, posmievali sa mu a povedali mu: Iď hore, plešivý! Iď hore, plešivý!
24. A on obzrúc sa nazpät a uvidiac ich zlorečil im v mene JeHoVaHovom. Na to vyšly dve medvedice z lesa a roztrhaly z nich štyridsaťdva detí.
25. A odišiel odtiaľ na vrch Karmel a zase odtiaľ sa navrátil do Samárie.

  2Kings (2/25)