2Kings (17/25)  

1. <Hozea poplatný Salmanazarovi>V dvanástom roku Achaza, judského kráľa, začal kraľovať Hozea, syn Élu, v Samárii nad Izraelom a kraľoval deväť rokov.
2. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, len že nie priam tak ako kráľovia Izraelovi, ktorí boli pred ním.
3. Proti nemu vyšiel hore Salmanazar, assýrsky kráľ, a Hozea sa mu stal sluhom a dával mu dar.
4. Ale assýrsky kráľ našiel na Hozeovi zradu, pretože poslal poslov k Só-vovi, egyptskému kráľovi, a neposlal hore assýrskemu kráľovi obvyklého daru jako dovtedy s roka na rok. Preto ho obľahol assýrsky kráľ, poviazal ho a dal do žalára.
5. A assýrsky kráľ vyšiel hore a prešiel po celej zemi a keď prišiel hore do Samárie, obľahol ju a obliehal tri roky.
6. <Druhé zajatie do Assýrie. Hriechy Izraelove>V deviatom roku Hozeu zaujal assýrsky kráľ Samáriu a prestehoval Izraela do Assýrie a osadil ich v Chelachu a v Chábore pri rieke Gozane a v médskych mestách.
7. A stalo sa, keď len hrešili synovia Izraelovi proti JeHoVaHovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egyptskej zeme zpod ruky faraona, egyptského kráľa, a báli sa iných bohov
8. a chodili v ustanoveniach pohanov, ktorých vyhnal JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových, a v ustanoveniach kráľov Izraelových, ktorých narobili,
9. a synovia Izraelovi ukrývali veci, ktoré neboly spravedlivé, proti JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a nastaväli si výšin vo všetkých svojich mestách, od veže strážnych až po ohradené mesto,
10. a nastaväli si modlárskych stĺpov a hájov na každom vŕšku, jako-tak vysokom, a pod každým stromom zeleným
11. a kadili tam na všetkých výšinách ako pohania, ktorých vypratal JeHoVaH zpred ich tvári; a robili zlé veci, aby popudzovali JeHoVaHa,
12. a slúžili ukydaným bohom, o ktorých im povedal JeHoVaH: Nerobte toho!
13. A JeHoVaH osvedčoval proti Izraelovi i proti Júdovi skrze všetkých svojich prorokov, skrze každého vidiaceho a hovoril: Navráťte sa zo svojich zlých ciest a ostríhajte moje prikázania, moje ustanovenia, podľa celého zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som poslal k vám skrze svojich služobníkov prorokov.
14. Avšak neposlúchli, ale zatvrdili svoju šiju, ako svoju šiju ich otcovia, ktorí neverili v JeHoVaHa, svojho Boha,
15. a zavrhli jeho ustanovenia a jeho smluvu, ktorú učinil s ich otcami, i jeho svedoctvá, ktorými svedčil proti nim, a odišli za márnosťou a stali sa márnymi a nasledovali pohanov, ktorí boli vôkol nich, o ktorých im prikázal JeHoVaH, aby nerobili jako oni.
16. A opustiac všetky prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, spravili si liate modly, dvoje teliat, a spravili si háj a klaňali sa všetkému vojsku nebeskému a slúžili Bálovi
17. a vodili svojich synov a svoje dcéry cez oheň a zaoberali sa veštením a planetárili a tak sa predali, aby robili to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, aby ho popudzovali.
18. Preto sa veľmi rozhneval JeHoVaH na Izraela a odstránil ich zpred svojej tvári; nezostalo iba samo pokolenie Júdovo.
19. Ale ani Júda neostríhal prikázaní JeHoVaHa, svojho Boha, lež aj oni chodili v ustanoveniach synov Izraelových, ktorých narobili.
20. Preto opovrhnul JeHoVaH všetkým semenom Izraelovým a trápil ich a vydal ich do ruky lupičov tak, až ich odvrhnul od svojej tvári,
21. lebo odtrhol Izraela od domu Dávidovho, a urobil kráľom Jeroboáma, syna Nebátovho; a Jeroboám odvrátil preč Izraela, aby nenasledoval JeHoVaHa, a spôsobil to, aby hrešil veľkým hriechom.
22. A tak chodili synovia Izraelovi vo všetkých hriechoch Jeroboámových, ktoré páchal; neodstúpili od toho,
23. dokiaľ neodstránil JeHoVaH Izraela zpred svojej tvári, jako hovoril skrze všetkých svojich služobníkov prorokov, a preto sa musel prestehovať Izrael preč so svojej zeme do Assýrie, kde je až do tohoto dňa.
24. <O náboženstve národov, prestehovaných do miest Samárie>A assýrsky kráľ doviedol národy z Babylona a z Kúty a z Avvy a z Chamatu a zo Sefarvajima a osídlil ich v mestách Samárie miesto synov Izraelových, a zaujali v dedičstvo Samáriu a bývajú v jej mestách.
25. A bolo na počiatku ich bývania tam, že sa nebáli JeHoVaHa, a preto poslal JeHoVaH na nich ľvov, ktorí ich dávili.
26. Preto povedali assýrskemu kráľovi a riekli: Národy, ktoré si prestehoval a osadil v mestách Samárie, neznajú obyčaje Boha zeme, a preto poslal na nich ľvov, a hľa, usmrcujú ich, pretože neznajú obyčaje Boha zeme.
27. Vtedy rozkázal assýrsky kráľ a riekol: Zaveďte ta jedného z kňazov, ktorých ste odstehovali ztade, a nech idú a bývajú tam, a nech ich učí obyčaji Boha zeme.
28. A tak prišiel jeden z kňazov, ktorých boli odstehovali zo Samárie, a býval v Bét-ele a učil ich, ako sa majú báť JeHoVaHa.
29. Ale pri tom robili si, každý národ svojich vlastných bohov a postavili v dome výšin, ktorých narobili obyvatelia Samárie, každý národ vo svojich vlastných mestách, v ktorých bývali.
30. Babylonskí mužovia si narobili Sukkót-benót; kútski mužovia si spravili Nergala; chamatskí mužovia si spravili Ašímu,
31. Avvänia spravili Nibchaza a Tartáka, a Sefarvajimänia pálili svojich synov ohňom, Adrammelechovi a Anammelechovi, bohom Sefarvajimänov.
32. A pritom sa báli JeHoVaHa a narobili si kňazov výšin z najposlednejších zpomedzi seba, ktorí obetovali za nich v dome výšin.
33. A JeHoVaHa sa báli a svojim bohom slúžili podľa obyčaje pohanských národov tam, odkiaľ ich odstehovali.
34. Až do tohoto dňa robia podľa drievnych obyčají, neboja sa JeHoVaHa ani nečinia podľa svojich ustanovení ani podľa svojho súdu ani podľa zákona ani podľa prikázania, ktoré prikázal JeHoVaH synom Jakobovým, ktorému dal meno Izrael.
35. A JeHoVaH učinil s nimi smluvu a prikázal im povediac: Nebudete sa báť iných bohov ani sa im nebudete klaňať ani im nebudete slúžiť ani im nebudete obetovať.
36. Ale iba JeHoVaHa, ktorý vás vyviedol hore z Egyptskej zeme vo veľkej sile a vystretým ramenom, toho sa budete báť a jemu sa budete klaňať a jemu budete obetovať.
37. A ustanovenia a súdy a zákon a prikázania, ktoré vám napísal, budete ostríhať činiac to, po všetky dni a nebudete sa báť iných bohov.
38. A na smluvu, ktorú som učinil s vami, nezabudnete ani sa nebudete báť iných bohov.
39. Ale iba JeHoVaHa, svojho Boha, sa budete báť, a on vás vytrhne z ruky všetkých vašich nepriateľov.
40. Ale neposlúchli, a robili a robia podľa drievnej svojej obyčaje.
41. A tak tedy sa bály tie národy JeHoVaHa a slúžily svojim rytinám aj ich synovia i synovia ich synov; ako robili ich otcovia, tak robia aj oni až do tohoto dňa.

  2Kings (17/25)