2Kings (16/25)  

1. <Achaz nad Júdom. Rezín. Tiglat-pilezer>V sedemnástom roku Pekacha, syna Remaliášovho, začal kraľovať Achaz, syn Jotáma, judského kráľa.
2. Achaz mal dvadsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo bolo spravedlivé v očiach JeHoVaHa, jeho Boha, jako robil Dávid, jeho otec,
3. lež chodil po ceste kráľov Izraelových, ba ešte i svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavností pohanských národov, ktoré vyhnal JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových.
4. A obetoval a kadil na výšinách a na brehoch a pod každým stromom zeleným.
5. Vtedy vyšiel Rezín, sýrsky kráľ, a Pekach, syn Remaliášov, izraelský kráľ, hore do Jeruzalema do boja a obľahli Achaza, ale ho nemohli premôcť.
6. V tom čase prinavrátil Rezín, sýrsky kráľ, Sýrii Elat a vyhnal Židov z Elóta, a Edomiti prišli do Elata a bývali tam a bývajú až do tohoto dňa.
7. A Achaz poslal poslov k Tiglat-pilezerovi, assýrskemu kráľovi, a odkázal mu: Som tvojím služobníkom a tvojím synom. Prijdi hore a zachráň ma z ruky sýrskeho kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí povstali proti mne.
8. A Achaz pobral striebro i zlato, ktoré sa našlo v dome JeHoVaHovom a v pokladoch domu kráľovho, a poslal assýrskemu kráľovi dar.
9. A assýrsky kráľ ho poslúchol. A assýrsky kráľ prijdúc hore proti Damašku zaujal ho a jeho obyvateľov zaviedol do Kíra a Rezína zabil.
10. <Damašský oltár. Olúpenie domu Božieho>A kráľ Achaz išiel vústrety Tiglat-pilezerovi, assýrskemu kráľovi, do Damašku a videl oltár, ktorý bol v Damašku. Vtedy poslal kráľ Achaz ku kňazovi Uriášovi podobu oltára a jeho vzor podľa všetkého toho, jako bol spravený.
11. A kňaz Uriáš vystavil oltár podľa všetkého toho, čo poslal kráľ Achaz z Damašku, tak urobil kňaz Uriáš, kým neprišiel kráľ Achaz z Damašku.
12. Potom prišiel kráľ z Damašku a videl oltár, a kráľ pristúpiac postavil sa nad oltár a obetoval na ňom.
13. A pálil svoju zápalnú obeť a svoju obilnú obeť, lial svoju liatu obeť a kropil krv svojich pokojných obetí na oltár.
14. A medený oltár, ktorý bol pred JeHoVaHom, preniesol z prednej strany domu, zpomedzi oltára a zpomedzi domu JeHoVaHovho, a postavil ho po boku oltára na sever.
15. A kráľ Achaz prikázal kňazovi Uriášovi povediac: Na veľkom oltári obetuj zápalnú obeť rannú a obilnú obeť večernú a zápalnú obeť kráľovu a jeho obilnú obeť ako aj zápalnú obeť všetkého ľudu zeme a ich obilnú obeť a ich liate obeti a všetku krv zápalnej obeti a všetku krv bitnej obeti naň budeš kropiť, ale medený oltár bude mne, dopytovať sa Boha.
16. A kráľ Uriáš urobil všetko tak, ako prikázal kráľ Achaz.
17. A kráľ Achaz osekal doštice podstavcov a odstránil s nich s vrchu umyvák a složil more s medených volov, ktoré boly pod ním, a položil ho na kamennú dlažbu.
18. I strešinu na sobotu, ktorú boli postavili v dome, i kráľovo vchodište zvonku preložil do domu JeHoVaHovho zo strachu pred assýrskym kráľom.
19. A ostatné deje Achazove, to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
20. A tak ľahol Achaz a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Ezechiáš, jeho syn, miesto neho.

  2Kings (16/25)