2Kings (15/25)  

1. <Malomocný Azariáš>V dvadsiatom siedmom roku Jeroboáma, izraelského kráľa, začal kraľovať Azariáš, syn Amaziáša, judského kráľa.
2. Mal šestnásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatdva rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jecholia z Jeruzalema.
3. A robil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, všetko tak, ako robil Amaziáš, jeho otec.
4. Len že výšiny neboly ustúpily; ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách.
5. A JeHoVaH ranil kráľa, a bol malomocný až do dňa svojej smrti a býval v osobitnom dome, a Jotám, syn kráľov, bol nad domom súdiac ľud zeme.
6. A ostatné deje Azariášove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
7. A tak ľahol Azariáš a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho s jeho otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Jotám, jeho syn, miesto neho.
8. <Zachariáš nad Izraelom. Sprisahanec Šallúm, Menahem>V tridsiatom ôsmom roku Azariáša, judského kráľa, začal kraľovať Zachariáš, syn Jeroboámov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval šesť mesiacov.
9. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, ako robili jeho otcovia; neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael.
10. A sprisahal sa proti nemu Šallúm, syn Jabešov, a bil ho pred ľudom a zabil ho a kraľoval miesto neho.
11. A ostatné deje Zachariášove, hľa, sú napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových.
12. To bolo to slovo JeHoVaHovo, ktoré hovoril Jehu-vovi povediac: Synovia štyroch pokolení ti budú sedieť na tróne Izraelovom. A tak sa aj stalo.
13. Šallúm, syn Jabešov, začal kraľovať v tridsiatom deviatom roku Uziáša, judského kráľa, a kraľoval jeden celý mesiac v Samárii.
14. Lebo prišiel hore Menahem, syn Gádiho, z Tirce a prijdúc do Samárie porazil Šallúma, syna Jabešovho, v Samárii, zabil ho a kraľoval miesto neho.
15. A ostatné deje Šallúmove i jeho sprisahanie sa, jako sa sprisahal, hľa, je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových.
16. Vtedy zbil Menahem mesto Tifsach a všetko, čo bolo v ňom, i jeho kraje od Tirce, pretože mu neotvorili, a pobil, i všetky jeho tehotné rozpáral.
17. <Menahem uplatí Fúla>V tridsiatom deviatom roku Azariáša, judského kráľa, začal kraľovať Menahem, syn Gádiho, nad Izraelom a kraľoval desať rokov v Samárii.
18. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových; neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, po všetky svoje dni.
19. A keď prišiel Fúl, assýrsky kráľ, proti zemi, dal Menahem Fúlovi tisíc hrivien striebra, aby mu bol na pomoc, aby upevnil kráľovstvo v jeho ruke.
20. A Menahem vyrubil striebro na Izraela, na všetkých zámožných, aby dali jeden každý assýrskemu kráľovi päťdesiat šeklov striebra. A tak sa navrátil assýrsky kráľ a nestál tam v zemi.
21. A ostatné deje Menahemove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
22. A tak ľahol Menahem a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Pekachiáš, jeho syn, miesto neho.
23. <Pekachiáš nad Izraelom>V päťdesiatom roku Azariáša, judského kráľa, začal kraľovať Pekachiáš, syn Menahemov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval dva roky.
24. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových; neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael.
25. A sprisahal sa proti nemu Pekach, syn Remaliášov, jeho vojvodca, a zabil ho v Samárii, v paláci domu kráľovho, i s Argobom a Areášom majúc so sebou päťdesiatich so synov Gileáďanov. A keď ho zabil, kraľoval miesto neho.
26. A ostatné deje Pekachiášove a všetko, čo robil, hľa, je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových.
27. <Pekach nad Izraelom. Prvé zajatie do Assýrie. Tiglat-pilezer>V päťdesiatom druhom roku Azariáša, judského kráľa, začal kraľovať Pekach, syn, Remaliášov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval dvadsať rokov.
28. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových; neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael.
29. Za dní Pekacha, izraelského kráľa, prišiel Tiglat-pilezer, assýrsky kráľ, a vzal Ijon a Ábel-bétmaachu a Janoach a Kedeš a Chácor i Gileád i Galileu, celú zem Naftaliho, a odviedol ich obyvateľstvo do Assýrie.
30. A Hošea, syn Élu, sa sprisahal proti Pekachovi, synovi Remaliášovmu, uderil ho a zabil ho a kraľoval miesto neho, v dvadsiatom roku Jotáma, syna Uziášovho.
31. A ostatné deje Pekachove a všetko, čo robil, hľa, to je napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových.
32. <Jotám nad Judskom. Rezín>V druhom roku Pekacha, syna Remaliášovho, izraelského kráľa, začal kraľovať Jotám, syn Uziáša, judského kráľa.
33. Mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzalem. A meno jeho matky bolo Jeruša, dcéra Cádokova.
34. A robil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, všetko tak, ako robil Uziáš, jeho otec, tak robil.
35. Len že výšiny neboly ustúpily; ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. On vystavil hornú bránu domu JeHoVaHovho.
36. A ostatné deje Jotámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
37. V tých dňoch začal JeHoVaH posielať na Júdu Rezína, sýrskeho kráľa, a Pekacha, syna Remaliášovho.
38. A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávida, svojho otca, a kraľoval Achaz, jeho syn, miesto neho.

  2Kings (15/25)