2Kings (14/25)  

1. <Amaziáš nad Júdom>V druhom roku Joasa, syna Jehoachazovho, izraelského kráľa, kraľoval Amaziáš, syn Joasa, judského kráľa.
2. Dvadsaťpäť rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval dvadsaťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jehoaddána z Jeruzalema.
3. A robil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, len že nie tak ako Dávid, jeho otec. Všetko, jako robil Joas, jeho otec, tak robil.
4. Len že výšiny neboly ustúpily; ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách.
5. A stalo sa, keď sa upevnilo kráľovstvo v jeho ruke, že pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca.
6. Ale synov tých vrahov nepobil podľa toho, jako je napísané v knihe zákona Mojžišovho, kde prikázal JeHoVaH povediac: Nebudú otcovia trestaní smrťou za synov, ani synovia nebudú trestaní smrťou za otcov, ale každý zomrie za svoj vlastný hriech.
7. On porazil Edoma v Soľnej doline, desať tisícov, a vzal mesto Sela vo vojne a nazval ho Jokteel, ako sa menuje až do tohoto dňa.
8. <Pozrime si do tvári. Vojna>Vtedy poslal Amaziáš poslov k Joasovi, synovi Jehoachaza, syna Jehu-va, izraelskému kráľovi, s odkazom: Nože poď, a pozrime si do tvári!
9. A Joas, izraelský kráľ, poslal k Amaziášovi, judskému kráľovi, povedať: Bodliak, ktorý bol na Libanone, poslal výzvu k cedre, ktorá je na Libanone, a povedal: Daj môjmu synovi svoju dcéru za ženu! Ale išla tade poľná zver, ktorá žije na Libanone, a zašliapala bodliak.
10. Poraziť porazil si Edoma, preto ťa pozdvihlo tvoje srdce. Nuž tedy chlúb sa a seď vo svojom dome. Prečo sa pletieš do zlého a dráždiš ho, aby si padol i ty i Júda s tebou?
11. Ale neposlúchol Amaziáš. Preto odišiel hore Joas, izraelský kráľ, a tedy si pozreli do tvári, on i Amaziáš, judský kráľ, v Bét-šemeši, ktoré patrí Judsku.
12. A Júda bol porazený od Izraela, a utekali každý do svojho stánu.
13. Aj Amaziáša, judského kráľa, syna Joasa, syna Achaziáša, chytil Joas, izraelský kráľ, v Bét-šemeši a prijdúc do Jeruzalema sboril múru Jeruzalema od brány Efraimovej až po bránu Uhla, na štyristo lakťov.
14. A pobral všetko zlato i striebro i všetky nádoby, ktoré sa našly v dome JeHoVaHovom a v pokladoch domu kráľovho, i synov zálohy a navrátil sa do Samárie.
15. A ostatné deje Joasove, to, čo robil, a jeho udatnosť, a jako bojoval proti Amaziášovi, judskému kráľovi, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
16. A tak ľahol Joas a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Samárii s izraelskými kráľmi, a kraľoval Jeroboám, jeho syn, miesto neho.
17. <Amaziáša zabijú v Lachiši>A Amaziáš, syn Joasov, judský kráľ, žil ešte po smrti Joasa, syna Jehoachazovho, izraelského kráľa, pätnásť rokov.
18. A ostatné deje Amaziášove či nie sú napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
19. Potom sa sprisahali proti nemu v Jeruzaleme, a utiekol do Lachiša. Ale poslali za ním i do Lachiša a zabili ho tam.
20. Odtiaľ ho odniesli na koňoch, a pochovaný bol v Jeruzaleme so svojimi otcami v meste Dávidovom.
21. A všetok judský ľud, všetci vzali Azariáša, ktorý mal šestnásť rokov, a urobili ho kráľom namiesto jeho otca Amaziáša.
22. On vystavil Elat a prinavrátil ho Júdovi, keď už bol ľahol kráľ so svojimi otcami.
23. <Jeroboám II. nad Izraelom>V pätnástom roku Amaziáša, syna Joasovho, judského kráľa, začal kraľovať Jeroboám (II.), syn Joasa, izraelského kráľa, v Samárii a kraľoval štyridsaťjeden rokov.
24. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových; neodstúpil od niktorých hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael.
25. On získal zpät drievne územie Izraelovo, odtiaľ, kde sa ide do Hamatu, až po more Púšte, podľa slova JeHoVaHa, Boha Izraelovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka Jonáša, syna Amittaiho, proroka, ktorý bol z Gát-chefera.
26. Lebo JeHoVaH videl trápenie Izraelovo, veľmi horké, a že nepozostával iba zavretý a opustený, a nebolo toho, kto by bol spomohol Izraelovi.
27. A nehovoril JeHoVaH, že by chcel zahladiť meno Izraelovo zpod nebies a tak ich zachránil skrze Jeroboáma, syna Joasovho.
28. Ostatné deje Jeroboámove a všetko, čo robil, i jeho udatnosť, ktorou bojoval, a jako získal zpät Damašek a Chamat, ktoré kedysi patrily Júdovi, pre Izraela, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
29. A tak ľahol Jeroboám a ležal so svojimi otcami, s izraelskými kráľmi, a kraľoval Zachariáš, jeho syn, miesto neho.

  2Kings (14/25)