2Kings (13/25)  

1. <Biedne kraľovanie Jehoachazovo>V dvadsiatom treťom roku Joasa, syna Achaziášovho, judského kráľa, začal kraľovať Jehoachaz, syn Jehu-vov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval sedemnásť rokov.
2. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a nasledoval hriechy Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, a neodchýlil sa od toho.
3. Preto sa zapálil hnev JeHoVaHov na Izraela, a vydal ich do ruky Hazaela, sýrskeho kráľa, i do ruky Ben-hadada, syna Hazaelovho, po všetky tie dni.
4. Ale keď sa Jehoachaz pokorne modlil JeHoVaHovi, vyslyšal ho JeHoVaH, lebo videl útisk Izraelov, pretože ich utiskoval sýrsky kráľ.
5. A JeHoVaH dal Izraelovi spasiteľa, a tak vyšli zpod ruky Sýrov, a zase bývali synovia Izraelovi vo svojich stánoch ako predtým.
6. Avšak predsa len neodstúpili od hriechov domu Jeroboámovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, lež chodili v tom, ba ešte i háj stál v Samárii.
7. A veľmi ich utiskoval sýrsky kráľ, lebo neponechal Jehoachazovi z ľudu iba päťdesiat jazdcov a desať vozov a desať tisíc peších, pretože ich pohubil sýrsky kráľ a učinil ich, že boli jako prach, keď mlátia.
8. A ostatné deje Jehoachazove a všetko, čo robil, i jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
9. A tak ľahol Jehoachaz a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v Samárii, a kraľoval Joas, jeho syn, miesto neho.
10. <Joas, syn Jehoachazov>V tridsiatom siedmom roku Joasa, judského kráľa, začal kraľovať Joas, syn Jehoachazov, nad Izraelom v Samárii a kraľoval šestnásť rokov.
11. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, neodstúpil od niktorých hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael, v tom chodil.
12. A ostatné deje Joasove a všetko, čo robil, i jeho udatnosť, ktorou bojoval proti Amaziášovi, judskému kráľovi, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
13. A tak ľahol Joas a ležal so svojimi otcami, a na jeho trón dosadol Jeroboám. A Joas bol pochovaný v Samárii s izraelskými kráľmi.
14. <Elizeovo proroctvo strelami. Jeho smrť>A Elizeus onemocnel na svoju nemoc, na ktorú i zomrel. A prišiel k nemu dolu Joas, izraelský kráľ, a plakal stojac a povedal: Môj otče, môj otče, vozy Izraelove a jeho jazdcovia!
15. A Elizeus mu povedal: Vezmi lučište i strely. A vzal a doniesol k nemu lučište i strely.
16. A riekol izraelskému kráľovi: Polož svoju ruku na lučište! A položil svoju ruku. A Elizeus položil svoje ruky na ruky kráľove.
17. A riekol: Otvor okno na východ! A otvoril. Vtedy riekol Elizeus: Streľ! A strelil. A riekol: Strela záchrany JeHoVaHovej a strela záchrany proti Sýrom, lebo porazíš Sýrov v Aféku až do zničenia.
18. Potom riekol: Vezmi strely! A vzal. A riekol izraelskému kráľovi: Uder na zem! A uderil tri razy a zastál.
19. Preto sa nahneval na neho muž Boží a riekol: Mal si uderiť päť alebo šesť ráz, vtedy by si bol porazil Sýrov tak, že by si ich bol zničil, ale teraz len tri razy porazíš Sýrov.
20. Potom zomrel Elizeus, a pochovali ho. A hajná Moábov prišly do zeme nasledujúceho roku lúpežiť.
21. A stalo sa, keď pochovávali nejakého muža, a keď hľa, videli hajno lupičov, že hodili muža do hrobu Elizeovho. A keď dopadol muž a dotkol sa kostí Elizeových, ožil a vstal na svoje nohy.
22. <Hazael utiskuje Izraela>A Hazael, sýrsky kráľ, utiskoval Izraela po všetky dni Jehoachazove.
23. Ale JeHoVaH sa zmiloval nad nimi a zľutoval sa nad nimi a obrátil svoj zreteľ na nich pre svoju smluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom a nechcel ich zahladiť ani ich nezavrhnul od svojej tvári až do teraz.
24. A keď zomrel Hazael, sýrsky kráľ, kraľoval Ben-hadad, jeho syn, miesto neho.
25. A Joas, syn Jehoachazov, pobral zase mestá z ruky Ben-hadada, syna Hazaelovho, ktoré bol vzal z ruky Jehoachaza, jeho otca, vo vojne. Tri razy ho porazil Joas a prinavrátil mestá Izraelove.

  2Kings (13/25)