2Corinthians (1/13)  

1. <Prívet a pozdravenie>Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou a brat Timoteus cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, so všetkými svätými, ktorí sú v celej Achaji:
2. milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
3. <Bôh potešil svojich sluhov a ochránil v svrchovanom súžení>Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Bôh každého potešenia,
4. ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha.
5. Lebo jako hojnejú utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista hojneje i naše potešenie.
6. A buď že sme súžení - za vaše potešenie a spasenie, ktoré pôsobí v trpezlivom znášaní tých istých utrpení, ktoré aj my trpíme; buď že sme tešení - za vaše potešenie a spasenie, a naša nádej je pevná za vás,
7. vediac, že jako ste účastníkmi utrpení, tak i potešenia.
8. Lebo nechceme, aby ste nevedeli, bratia, o našom súžení, ktoré sme mali v Ázií, že sme boli nad mieru obťažení, nad svoju silu, takže sme pochybovali aj o svojom živote;
9. ale sami v sebe boli sme dostali odvetu smrti nato, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych,
10. ktorý nás vytrhol z takej veľkej smrti a vytrhuje, na ktorého sa nadejeme, že aj ešte vytrhne,
11. keď aj vy spolu pôsobíte modlitbou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milosti, nám daný skrze mnohých.
12. <Apoštolovia žili v prostote a čistote. Chceli, ale nemohli prijsť do Korintu. Božieho človeka áno>Lebo našou chválou je toto: svedoctvo nášho svedomia, že v svätosti, (prostote) a v čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v milosti Božej sme obcovali na svete a zvlášte u vás,
13. lebo vám nepíšeme iného, ale iba to, čo čítate alebo čo i dobre znáte, a nadejem sa, že aj až do konca znať budete,
14. jako ste nás aj poznali z čiastky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.
15. A v tejto dôvere som chcel tam prv prijsť k vám, aby ste mali druhú milosť,
16. a potom od vás ísť do Macedonie a z Macedonie zase prijsť k vám, aby ste ma potom doprevadili do Judska.
17. Keď som teda to chcel, či to tedy bola ľahkomyseľnosť z mojej strany? Alebo to, čo si kedy umyslím, či si to umyslím podľa tela, aby bolo u mňa áno áno a nie nie?
18. Ale verný je Bôh, že naše slovo, vám hovorené, nebolo áno a nie.
19. Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa a Silvána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno a v ňom.
20. Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho ameň, Bohu na slávu skrze nás.
21. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Bôh,
22. ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok Ducha do našich sŕdc.
23. No, ja volám Boha za svedka na svoju dušu, že preto, že som vás šetril, neprišiel som viac do Korintu.
24. Nie že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolupracovníkmi na vašej radosti, lebo vierou stojíte.

      2Corinthians (1/13)