2Chronicles (8/36)  

1. <Šalamún stavia mestá>A stalo sa po dvadsiatich rokoch, v ktorých staväl Šalamún dom JeHoVaHov a svoj dom,
2. že vystavil Šalamún mestá, ktoré dal Chíram Šalamúnovi, a osadil tam synov Izraelových.
3. A Šalamún odišiel do Chamatcóby a zmocnil sa jej.
4. A vystavil Tadmor na púšti a všetky skladištné mestá, ktoré vystavil v Chamate.
5. Vystavil aj Horný Bét-choron i Dolný Bét-choron, ohradené to mestá, s múrami a s bránami a opatrené závorami,
6. i Balát i všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, i všetky mestá vozov i mestá jazdcov i všetko, čo si žiadal Šalamún, čo si žiadal vystaviť v Jeruzaleme i na Libanone i v celej zemi svojho panovania.
7. <Kananejci do služby. Dcéra faraonova prestehovaná>Čo do všetkého ľudu, ktorý bol pozostal z Hetejcov, Amorejcov, Ferezejcov, Hevejcov a z Jebuzejcov, ktorí neboli z Izraela,
8. z ich synov, ktorí boli pozostali po nich v zemi, ktorých neboli vykynožili synovia Izraelovi, tým uložil Šalamún poddanskú službu jako daň, a tak je až do tohoto dňa.
9. Ale zo synov Izraelových, ktorých nedal Šalamún za sluhov ku svojmu dielu, pretože oni boli mužmi vojny, veliteľmi jeho kráľovskej družiny a veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcov,
10. tedy tí boli poprednými úradníkmi, ktorých mal kráľ Šalamún, dvesto päťdesiati, ktorí vládli nad ľudom.
11. A dcéru faraonovu prestehoval Šalamún z mesta Dávidovho hore do domu, ktorý jej vystavil. Lebo riekol: Nebude bývať moja žena v dome Dávida, izraelského kráľa, lebo sväté sú miesta, na ktoré prišla truhla JeHoVaHa.
12. <Služba Božia zriadená. Lode do Ofíra>Vtedy obetoval Šalamún JeHoVaHovi zápalné obeti na oltári JeHoVaHovom, ktorý vystavil pred dvoranou,
13. každý deň to, čo na ktorý náležalo obetovať podľa prikázania Mojžišovho, na soboty, na novomesiace a na výročné slávnosti, tri razy do roka, na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov.
14. A postavil podľa ustanoveného poriadku Dávida, svojho otca, oddelenia kňazov, aby konali svoju službu, aj Levitov, aby konali svoju povinnosť, aby chválili Boha a posluhovali pred kňazmi v tom, čo vyžadoval ktorý deň, i vrátnych po ich oddeleniach pri každej bráne; lebo tak znelo prikázanie Dávida, muža Božieho.
15. A neuhli od prikázania kráľovho, daného o kňazoch a Levitoch, čo do ktorejkoľvek veci ani čo do pokladov.
16. A tak bolo pripravené celé dielo Šalamúnovo do dňa založenia domu JeHoVaHovho a tak až po jeho dokončenie, až bol dom JeHoVaHov so všetkým úplne hotový.
17. Vtedy odišiel Šalamún do Ecjongábera a do Elóta na pobreží mora v zemi Edomovej.
18. A Chíram mu poslal lode po svojich služobníkoch i služobníkov, znajúcich more, ktorí odplaviac sa prišli so služobníkmi Šalamúnovými do Ofíra a vzali odtiaľ štyristo päťdesiat hrivien zlata a priniesli ku kráľovi Šalamúnovi.

  2Chronicles (8/36)