2Chronicles (5/36)  

1. <Slávnostné prenesenie truhly. Oblak naplní dom>A tak bolo dokončené celé dielo, ktoré konal Šalamún pre dom JeHoVaHov. A Šalamún ta vniesol zasvätené veci Dávida, svojho otca, i striebro i zlato i všetky nádoby a dal to do pokladov domu Božieho.
2. Vtedy shromaždil Šalamún starších Izraelových i všetky hlavy pokolení, kniežatá otcov čeľadí synov Izraelových, do Jeruzalema, aby preniesli truhlu smluvy JeHoVaHovej hore z mesta Dávidovho, ktorým je Sion.
3. A tak shromaždili sa ku kráľovi všetci mužovia Izraelovi na slávnosť, ktorá sa slávi siedmeho mesiaca.
4. A keď prišli všetci starší Izraelovi, vzali Levitovia truhlu
5. a niesli ju hore i stán shromaždenia i všetko náradie svätyne, ktoré bolo v stáne; kňazi a Levitovia to preniesli hore.
6. A kráľ Šalamún i celá obec Izraelova, všetci, ktorí sa boli sišli spolu s ním pred truhlou, obetovali ovce a voly, ktoré nrboli ani zapisované ani počítané pre veľké množstvo.
7. A kňazi vniesli truhlu smluvy JeHoVaHovej na jej miesto do svätyne domu, do svätyne svätých, pod krýdla cherubínov,
8. lebo cherubíni rozprestierali krýdla nad miestom truhly a tak prikrývali cherubíni truhlu i jej sochory shora.
9. A sochory vyčnievali, takže bolo vidieť konce sochorov z truhly na predok svätyne svätých, ale von ich nebolo vidieť. A je tam až do tohoto dňa.
10. Nebolo v truhle ničoho krome dvoch dosiek, ktoré ta dal Mojžiš na Horebe, keď učinil JeHoVaH smluvu so synmi Izraelovými, vtedy, keď vyšli z Egypta.
11. A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne (lebo všetci kňazi, ktorí sa našli, boli sa posvätili a nebolo treba dbať na oddelenia).
12. a Levitovia speváci, všetci, ktorí prináležali Azafovi, Hémanovi, Jedutúnovi a ich synom aj ich bratom súc oblečení v kmente a opatrení cymbalmi, harfami a citarami stáli na východnej strane oltára a s nimi sto dvadsiati kňazi, ktorí trúbili na trúby,
13. a tedy stalo sa, keď trúbili jako jeden muž, a speváci spievali, jako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc JeHoVaHa, a keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbaly a na iné nástroje k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili JeHoVaHa, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom JeHoVaHov,
14. takže nemohli kňazi obstáť a svätoslúžiť pre oblak, lebo sláva JeHoVaHova naplnila dom Boží.

  2Chronicles (5/36)