2Chronicles (36/36)    

1. <Poslední štyria bezbožní kráľovia>A ľud zeme vzal Jehoachaza, syna Joziášovho, a urobili ho kráľom namiesto jeho otca v Jeruzaleme.
2. Joachaz mal dvadsaťtri rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme.
3. A odstránil ho egyptský kráľ v Jeruzaleme a pokutoval zem na sto hrivien striebra a na hrivnu zlata.
4. A egyptský kráľ urobil kráľom Eljakima, jeho brata, nad Judskom a nad Jeruzalemom a premenil jeho meno na Jehojakima, kým Joachaza, jeho brata, vzal Necho a zaviedol ho do Egypta.
5. Jehojakim mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHa, jeho Boha.
6. Proti nemu prišiel hore Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a poviazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona.
7. Aj niečo z nádob domu JeHoVaHovho odpravil Nabuchodonozor do Babylona a dal ich do svojho chrámu v Babylone.
8. A ostatné deje Jehojakimove jako i jeho ohavnosti, ktoré páchal, a čo sa iné našlo pri ňom, to hľa, je napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových. A kraľoval Jehojachin, jeho syn, miesto neho.
9. Jehojachin mal osem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tri mesiace a desať dní v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových.
10. Potom po roku poslal kráľ Nabuchodonozor po neho a dal ho zaviesť do Babylona so vzácnymi nádobami domu JeHoVaHovho a urobil kráľom Cedekiáša, jeho brata, príbuzného, nad Judskom a nad Jeruzalemom.
11. Cedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme.
12. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHa, jeho Boha. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý mu hovoril slovo z úst JeHoVaHových.
13. Ba sprotivil sa i kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha, a zatvrdil svoju šiju a urputne sa zoprel vo svojom srdci, že sa nevráti k JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu.
14. Áno, aj všetky kniežatá kňazov i ľud dopúšťali sa mnohých a veľkých prestúpení robiac podľa všetkých ohavností pohanských národov a poškvrnili dom JeHoVaHov, ktorý bol posvätil v Jeruzaleme.
15. A keď posielal k nim JeHoVaH, Bôh ich otcov, výstražný hlas po svojich posloch zavčasu a znova a znova, lebo mu bolo ľúto jeho ľudu a jeho príbytku,
16. posmievali sa poslom Božím a opovrhovali jeho slovami a mali jeho prorokov za bludárov, až vzplanul prchký hnev JeHoVaHov na jeho ľud tak, že už nebolo lieku.
17. <Chrám zborený, ľud zavedený do Babylona>A doviedol hore na nich chaldejského kráľa, ktorý pobil ich mládencov mečom v dome ich svätyne a nezľutoval sa ani nad mládencom ani nad pannou, nad starším ani nad kmeťom; všetkých vydal do jeho ruky.
18. K tomu i všetky nádoby domu Božieho, veľké i malé, i poklady domu JeHoVaHovho i poklady kráľove i jeho kniežatá, to všetko pobral a dopravil do Babylona.
19. A napokon spálili dom Boží a rozborili múr Jeruzalema i všetky jeho paláce popálili ohňom i všetko jeho vzácne náradie zničili.
20. A to, čo pozostalo po meči, prestehoval do Babylona do zajatia, a boli jemu a jeho synom za služobníkov, až dokiaľ nekraľovalo perzské kráľovstvo,
21. aby sa naplnilo slovo JeHoVaHovo, povedané skrze ústa Jeremiášove, dokiaľ sa nenakochala zem svojich sobôt; po všetky dni, ktoré ležala púštou, odpočívala, aby sa vyplnilo sedemdesiat rokov.
22. <Cýrus vráti zajatým slobodu>Potom prvého roku Cýra, perzského kráľa, aby sa naplnilo slovo JeHoVaHovo, povedané skrze ústa Jeremiáša, zobudil JeHoVaH ducha Cýra, perzského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom týmito slovami:
23. Takto hovorí Cýrus, perzský kráľ: JeHoVaH, Bôh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu vystavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Preto kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, JeHoVaH, jeho Bôh, nech je s ním, a nech ide ta hore.-

  2Chronicles (36/36)