2Chronicles (35/36)  

1. <Joziáš slávi Veľkú noc>A Joziáš slávil JeHoVaHovi Veľkú noc v Jeruzaleme. A zabili veľkonočného baránka štrnásteho dňa prvého mesiaca.
2. A postaviac kňazov k ich povinnostiam posilnil ich pre službu domu JeHoVaHovho.
3. A riekol Levitom, ktorí vyučovali všetok izraelský ľud, svätým JeHoVaHovi: Dajte truhlu svätosti do domu, ktorý vystavil Šalamún, syn Dávidov, izraelský kráľ. Nebude vám bremenom, ktoré by ste museli nosiť na pleciach; teraz len slúžte JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a jeho ľudu Izraelovi.
4. Pripravte sa podľa domu svojich otcov po svojich oddeleniach podľa písma od Dávida, izraelského kráľa, a podľa napísaného od Šalamúna, jeho syna.
5. A stojte v svätyni podľa oddielov domu otcov za svojich bratov, synov ľudu, a to vše oddelenie patričného domu otca Levitov.
6. A zabíjajte veľkonočného baránka a posväťte sa a pripravte svojim bratom, aby robili podľa slova JeHoVaHovho, daného skrze Mojžiša.
7. A Joziáš daroval synom ľudu obeťou pozdvihnutia drobného dobytka, baránkov a kozliat, všetko na veľkonočného baránka, všetkým, ktorí sa tam nachádzali, počtom tridsať tisíc, a volov tri tisíce. To všetko bolo z majetku kráľovho.
8. A jeho kniežatá za dobrovoľnú obeť ľudu, kňazom a Levitom, tiež darovali obeťou pozdvihnutia; Hilkiáš, Zachariáš a Jechiel, vojvodovia domu Božieho, dali kňazom na veľkonočného baránka dva tisíce šesťsto kusov a volov tristo.
9. A Konaniáš a Šemaiáš a Natanael, jeho bratia, a Chašabiáš, Jehiel a Jozabad, kniežatá z Levitov, darovali Levitom obeťou pozdvihnutia na veľkonočného baránka päť tisíc kusov a volov päťsto.
10. A tak bola pripravená služba, a kňazi stáli na svojom mieste a Levitovia vo svojich oddeleniach podľa príkazu kráľovho.
11. A zabíjali veľkonočného baránka, a kňazi kropili berúc z ich ruky, a Levitovia sťahovali z kože.
12. A oddelili, čo bolo na zápal, aby to dali synom ľudu podľa rozdelení domu otcov, aby obetovali JeHoVaHovi tak, ako je napísané v knihe Mojžišovej. A tak urobili aj s volmi.
13. A piekli veľkonočného baránka na ohni podľa predpísaného poriadku a iné veci posvätené varili v hrncoch, v kotloch a na panviciach a rozdávali behom všetkým synom ľudu.
14. Potom pripravili sebe a kňazom, lebo kňazi, synovia Áronovi, boli zamestnaní obetovaním zápalu a tukov až do noci; preto pripravili Levitovia sebe i kňazom, synom Áronovým.
15. Aj speváci, synovia Azafovi, boli na svojom mieste podľa príkazu Dávidovho a Azafovho, Hémanovho a Jedutúnovho, vidiaceho kráľovho, a vrátni strážili pri každej bráne; nemuseli odchádzať od svojej služby, lebo ich bratia, Levitovia, im pripravili.
16. A tak bola pripravená celá služba JeHoVaHova toho dňa, aby slávili veľkonočného baránka a obetovali zápalné obeti na oltári JeHoVaHovom podľa príkazu kráľa Joziáša.
17. A tedy slávili synovia Izraelovi, ktorí sa nachádzali, veľkonočného baránka toho času i slávnosť nekvasených chlebov sedem dní.
18. Taká Veľká noc, ako bola tá, nebola slávená v Izraelovi odo dní proroka Samuela, ani niktorý zo všetkých kráľov izraelských neslávil takej Veľkej noci, jakú slávil Joziáš a kňazi a Levitovia i všetok Júda a Izrael, ktorý sa ešte nachádzal, i s obyvateľmi Jeruzalema.
19. V osemnástom roku kráľovstva Joziášovho slávila sa tá Veľká noc.
20. <Joziáš zahynie vo vojne proti Nechovi>Po tom po všetkom, keď už bol Joziáš pripravil dom Boží, prišiel hore Necho, egyptský kráľ, aby bojoval proti Charkemišu nad Eufratom, a Joziáš vyšiel proti nemu.
21. Ale on poslal k nemu poslov s odkazom: Čo ja mám s tebou, judský kráľu? Ja nejdem dnes proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu. A Bôh mi rozkázal, aby som sa ponáhľal. Daj tedy pokoj Bohu, ktorý je so mnou, nech ťa nezničí!
22. Avšak Joziáš neodvrátil svojej tvári od neho, ale, aby bojoval s ním, zamenil svoj odev a neposlúchol na slová Necha, pošlé z úst Božích. A prišiel, aby bojoval na doline Megiddo.
23. A strelci strelili do kráľa Joziáša. Vtedy povedal kráľ svojim služobníkom: Odvezte ma, lebo som veľmi nemocný.
24. A tak ho preniesli jeho služobníci z bitevného voza a vyložili ho na jeho druhý voz a doviezli ho do Jeruzalema. Aj zomrel a bol pochovaný v hroboch svojich otcov. A celý Júda a Jeruzalem smútili nad Joziášom.
25. A Jeremiáš spieval trúchlivú pieseň nad Joziášom. A všetci speváci a speváčky hovorili vo svojich trúchlivých spevoch o Joziášovi až do tohoto dňa, a urobili ich pravidlom v Izraelovi. A hľa sú zapísané v trúchlospevoch.
26. A ostatné deje Joziáše a jeho zbožné skutky, jako je to napísané v zákone JeHoVaHovom,
27. a vôbec jeho deje, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových.

  2Chronicles (35/36)