2Chronicles (33/36)  

1. <Manassesovo modlárstvo, jeho zajatie a jeho pokorenie sa>Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme.
2. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových.
3. Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol rozboril Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálom a narobil hájov a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im.
4. A vystavil oltáre aj v dome JeHoVaHovom, o ktorom povedal JeHoVaH: V Jeruzaleme bude moje meno na veky.
5. A nastaväl oltárov všetkému vojsku nebeskému v oboch dvoroch domu JeHoVaHovho.
6. A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hinnoma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomovcov robiac mnoho takéto, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, aby ho popudzoval.
7. Postavil aj rytý obraz modly z kameňa, ktorý spravil, v dome Božom, o ktorom povedal Bôh Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som vyvolil spomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky.
8. A neučiním toho viacej, aby som dal uhnúť nohe Izraelovej preč zo zeme, ktorú som osobitne postavil pre vašich otcov, len ak budú pozorovať, aby činili všetko to, čo som im prikázal, celý zákon a ustanovenia a súdy, vydané skrze Mojžiša.
9. A Manasses zaviedol Júdu a obyvateľov Jeruzalema do bludu, aby robili horšie ako národy, ktoré vyhladil JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových.
10. A JeHoVaH hovoril Manassesovi a jeho ľudu, ale nepozorovali.
11. Preto doviedol na nich JeHoVaH veliteľov vojska assýrskeho kráľa, ktorí jali Manassesa na tŕne a poviažuc ho dvoma medenými reťazami odviedli ho do Babylona.
12. No, keď bol sovretý, ponižoval sa a krotil tvár JeHoVaHa, svojho Boha, a veľmi sa koril pred Bohom svojich otcov.
13. A modlil sa mu. A Bôh sa mu dal uprosiť a vyslyšal jeho pokornú prosbu a doviedol ho zpäť do Jeruzalema do jeho kráľovstva. A tak poznal Manasses, že on, JeHoVaH, je Bohom.
14. <Manassesove daľšie diela, jeho pobožnosť a jeho smrť>Potom vystavil vonkajší múr mesta Dávidovho na západ od Gichona, v údolí, a jako sa ide k Rybej bráne, a obohnal múrom Ofel a vyhnal ho, múr, veľmi vysoko. A postavil veliteľov vojska do všetkých miest ohradených v Judsku.
15. A odstránil cudzích bohov aj kamenný obraz modly z domu JeHoVaHovho i všetky oltáre, ktoré bol vystavil na vrchu domu JeHoVaHovho a v Jeruzaleme, a vyhádzal to von za mesto.
16. Potom vystavil oltár JeHoVaHov a obetoval na ňom pokojné obeti bitné a obeti chvály a rozkázal Júdovi, aby slúžili JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu.
17. Avšak ľud ešte vždy obetoval na výšinách, len že JeHoVaHovi, svojmu Bohu.
18. A ostatné deje Mnassesove a jeho modlitba k jeho Bohu jako i slová vidiacich, ktorí mu hovorievali v mene JeHoVaHa, Boha Izraelovho, to hľa, je napísané v dejinách kráľov Izraelových.
19. A jeho modlitba, a jako sa mu dal Bôh uprosiť, a všetky jeho hriechy i jeho prestúpenie i miesta, na ktorých bol vystavil výšiny, a kde bol postavil háje a rytiny, prv ako sa pokoril, to hľa, je napísané v dejinách Chozaiho.
20. A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v jeho dome. A kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho.
21. <Zahynutie bezbožného Amona>Amon mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme.
22. Robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, ako bol robil Manasses, jeho otec, lebo Amon obetoval všetkým rytinám, ktorých bol narobil Manasses, jeho otec, a slúžil im.
23. Nepokoril sa pred JeHoVaHom, ako sa pokoril Manasses, jeho otec, lebo on, Amon, hrešil o mnoho viac.
24. A sprisahali sa proti nemu jeho služobníci a zabili ho v jeho dome.
25. A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, miesto neho.

  2Chronicles (33/36)