2Chronicles (29/36)  

1. <Ezechiáš obnoví chrám a bohoslužbu. Napomenutie Levitom>Ezechiáš začal kraľovať, keď mal dvadsaťpäť rokov a kraľoval dvadsaťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Abia, dcéra Zachariášova.
2. A robil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, všetko tak, ako robil Dávid, jeho otec.
3. On hneď prvého roku svojho kraľovania, prvého mesiaca otvoril dvere domu JeHoVaHovho a opravil ich.
4. A doviedol kňazov a Levitov a shromaždil ich do Východnej ulice.
5. A povedal im: Počujte ma, Levitovia! teraz sa posväťte a posväťte dom JeHoVaHa, Boha svojich otcov, a vyneste nečistotu zo svätyne.
6. Lebo naši otcovia hrešili dopúšťajúc sa nevernosti a robili to, čo je zlé, v očiach JeHoVaHa nášho Boha, a opustili ho a odvrátiac svoju tvár od príbytku JeHoVaHovho obrátili mu chrbát.
7. Ba ešte aj zamkli dvere dvorany a zahasili lampy a kadiva nekadili ani neobetovali zápalnej obeti v svätyni Bohu Izraelovmu.
8. Preto prišiel hnev JeHoVaHov na Júdu a na Jeruzalem, a vydal ich za postrk, za desnú púšť a za ostrý posmech, ako to vidíte na vlastné oči.
9. A hľa, naši otcovia padli od meča, a naši synovia, naše dcéry a naše ženy sú pre to v zajatí.
10. Preto teraz som si umienil, že učiním smluvu s JeHoVaHom, Bohom Izraelovým, aby sa odvrátila od nás páľa jeho hnevu.
11. Moji synovia, neblúďte už teraz, ubezpečení. Lebo vás si vyvolil JeHoVaH, aby ste stáli pred ním slúžiac mu a aby ste mu svätoslúžili a kadili mu.
12. <Levitovia poslúchnu rozkaz kráľov a posvätia chrám>Vtedy povstali Levitovia, Machat, syn Amasaiho, a Joel, syn Azariášov, zo synov Kehátovcov, a zo synov Meráriho: Kíš, syn Abdiho, a Azariáš, syn Jehallélov, a z Geršonovcov: Joach, syn Zimmu, a Éden, syn Joachov;
13. zo synov Elicafánových: Šimri a Jehiel; zo synov Azafových: Zachariáš a Mataniáš;
14. zo synov Hémanových: Jechiel a Šimei, a zo synov Jedutúnových: Šemaiáš a Uziel.
15. A shromaždili svojich bratov a posvätili sa. A prišli podľa rozkazu kráľovho, založeného na slovách JeHoVaHových, aby vyčistili dom JeHoVaHov.
16. Tak vošli kňazi do vnútra do domu JeHoVaHovho, aby ho vyčistili, a vyniesli všetku nečistotu, ktorú našli v chráme JeHoVaHovom, na dvor domu JeHoVaHovho, odkiaľ to brali Levitovia, aby to vyniesli von do potoka Kedrona.
17. A začali posväcovať prvého dňa prvého mesiaca a ôsmeho dňa toho istého mesiaca vošli do dvorany JeHoVaHovej a posväcovali dom JeHoVaHov za osem dní a šestnásteho dňa toho istého prvého mesiaca dokončili.
18. Vtedy vošli dnu ku kráľovi Ezechiášovi a riekli: Vyčistili sme celý dom JeHoVaHov aj oltár na zápaly jako aj všetky jeho nádoby i stôl predloženia i všetky jeho nádoby
19. i všetky nádoby, ktoré bol odhodil kráľ Achaz po čas svojho kraľovania, keď hrešil robiac neverne, pripravili sme a posvätili, a hľa, sú pred oltárom JeHoVaHovým.
20. Potom vstal kráľ Ezechiáš skoro ráno a shromaždil náčelníkov mesta a vyšiel hore do domu JeHoVaHovho.
21. <Rôzne obeti. Oslavovanie JeHoVaHa. Leviti pomáhajú>A doviedli sedem juncov, sedem baranov, sedem oviec a sedem kozlov na obeť za hriech, donesenú za kráľovstvo, za svätyňu a za Júdu. A povedal synom Áronovým, kňazom, aby obetovali zápaly na oltári JeHoVaHovom.
22. A tak pobili voly, a kňazi berúc krv kropili na oltár. Potom pobili aj baranov a kropili ich krv na oltár; pobili aj ovce a kropili krv na oltár.
23. Napokon doviedli kozlov obeti za hriech pred kráľa a pred shromaždenie, ktorí položili svoje ruky na nich.
24. A pobili ich kňazi a ich krvou očistili oltár od hriechu, aby pokryli hriech celého Izraela, lebo za celého Izraela rozkázal kráľ obetovať zápal a obeť za hriech.
25. A zase postavil Levitov do domu JeHoVaHovho s cymbalmi, s harfami a s citarami podľa príkazu Dávida a Gáda, vidiaceho kráľovho, a proroka Nátana, lebo to prikázanie bolo od JeHoVaHa, prikázané skrze jeho prorokov.
26. A tak stáli Levitovia s nástrojami Dávidovými a kňazi s trúbami.
27. A Ezechiáš rozkázal obetovať zápalnú obeť na oltári. A keď sa začala zápalná obeť, začal sa spev JeHoVaHov i trúbenie na trúby, a to poriadkom hudobných nástrojov Dávida, kráľa Izraelovho.
28. A celé shromaždenie sa klaňalo, a speváci spievali, a trubači trúbili; to všetko sa tak dialo, kým sa len nedokončila zápalná obeť.
29. A keď doobetovali zápalnú obeť, sklonili sa kráľ i všetci, ktorí sa nachádzali s ním, a klaňali sa.
30. Krome toho rozkázal kráľ Ezechiáš i kniežatá Levitom, aby chválili JeHoVaHa slovami Dávida a vidiaceho Azafa. A chválili, až bola radosť, a skloniac hlavy klaňali sa.
31. Vtedy odpovedal Ezechiáš a riekol: Teraz ste naplnili svoju ruku JeHoVaHovi, posvätili ste sa; pristúpte a doveďte bitné obeti aj obeti chvály do domu JeHoVaHovho. A tak dovádzalo shromaždenie bitné obeti a obeti chvály, i každý, kto bol ochotného srdca, zápalné obeti,
32. takže bol počet zápalnej obeti, ktorú doviedlo shromaždenie, sedemdesiat volov, sto baranov a dvesto oviec, všetko to na zápalnú obeť JeHoVaHovi.
33. A čo do iných posvätených vecí, obetované bolo šesťsto volov a drobného dobytka tri tisíce kusov.
34. Len že kňazov bolo primálo, takže nemohli sami stiahnuť z kože všetky zápalné obeti, a preto im pomáhali ich bratia Leviti, až dokiaľ nebolo dielo dokončené, a dokiaľ sa neposvätili kňazi, lebo Leviti boli úprimnejšieho srdca a ochotnejší posvätiť sa než kňazi.
35. K tomu ešte bolo množstvo zápalných obetí s tukmi pokojných obetí i s liatymi obeťami ku každému zápalu. A tak bola znova uvedená služba domu JeHoVaHovho do poriadku.
36. A Ezechiáš sa radoval i všetok ľud nad tým, čo Bôh pripravil svojmu ľudu; lebo to všetko sa bolo rýchle stalo.

  2Chronicles (29/36)