2Chronicles (28/36)  

1. <Bezbožnosť Achazova. Porážka od Sýrov>Achaz mal dvadsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, ako robil Dávid, jeho otec.
2. Lež chodil po cestách kráľov Izraelových, ba ešte aj sliatin narobil Bálom.
3. Krome toho aj kadil v doline syna Hinnoma a pálil svojich synov ohňom podľa ohavnosti pohanov, ktorých vyhnal JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových.
4. A obetoval a kadil na výšinách a na brehoch i pod každým stromom zeleným.
5. Preto ho vydal JeHoVaH, jeho Bôh, do ruky sýrskeho kráľa. A tak uderiac na neho zajali od neho veľké množstvo zajatých a doviedli ich do Damašku. Krome toho bol daný i do ruky kráľa Izraelovho, ktorý uderil na nebo a spôsobil mu veľkú porážku.
6. <Zajatí od Izraela zaopatrení a zpäť zavedení>Lebo Pekach, syn Remaliášov, pobil v Judsku sto dvadsať tisíc za jeden deň, všetko to udatných mužov, pretože opustili JeHoVaHa, Boha svojich otcov.
7. Pritom Zichri, mocný muž udatný z Efraima, zabil Maaseiáša, syna kráľovho, a Azrikáma, správcu domu, a Elkánu, druhého po kráľovi.
8. A synovia Izraelovi zajali zo svojich bratov dvesto tisíc, žien, synov a dcér, ako aj nalúpili od nich mnoho koristi a dopravili korisť do Samárie.
9. Ale bol tam prorok JeHoVaHov, ktorého meno bolo Odéd, a ktorý vyšiel oproti vojsku, prichádzajúcemu do Samárie, a riekol im: Hľa, JeHoVaH, Bôh vašich otcov, rozhnevajúc sa na obyvateľov Júdu vydal ich do vašej ruky, a vy ste povraždili mnohých z nich v zúrivosti, že to dosiahlo až do neba.
10. A teraz ešte hovoríte, že si podrobíte synov Júdu a Jeruzalema sebe za sluhov a za dievky. Či ste sa aj vy sami nedopustili hriechov proti JeHoVaHovi, svojmu Bohu?
11. Preto teraz ma poslúchnite a vráťte a zaveďte zpät zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu JeHoVaHovho je na vás.
12. Vtedy povstali mužovia, zpomedzi hláv synov Efraimových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešillemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chadlaiho, proti tým, ktorí prichádzali z vojny,
13. a riekli im: Nedovediete zajatých sem, lebo to, čo hovoríte, je uvaliť na vás vinu u JeHoVaHa, pridať ešte k našim hriechom a k našej vine, lebo máme velikú vinu, a páľa hnevu je na Izraelovi.
14. A tak zanechali ozbrojenci zajatých i lúpež pred veliteľmi i pred celým shromaždením.
15. Potom povstali mužovia, ktorí boli označení podľa mena, pojali zajatých a všetkých ich nahých zaodiali z koristi. A keď ich zaodiali a zaobuli, nakŕmili ich a napojili aj ich pomazali a sprevodili ich na osloch, všetkých nemocných, a doviedli ich do Jericha, do mesta paliem, do blízkosti ich bratov, a potom sa vrátili do Samárie.
16. <Ešte rôzne vojny proti Achazovi>V tom čase poslal kráľ Achaz k assýrskym kráľom, aby mu pomohli.
17. Lebo ešte prišli Edomejci a uderili na Júdu a odviedli zajatých.
18. Aj Filištíni vtrhli do miest na nížinách i na juh Judska a zaujali Bét-šemeš, Ajalon, Gederót, Socho a jeho vsi, Timnu i jej vsi, Gimzo i jeho vsi a bývali tam.
19. Lebo JeHoVaH zohol Júdu pre Achaza, kráľa Izraelovho, pretože si bezuzdne počínal v Judsku a dopúšťal sa veľkých hriechov proti JeHoVaHovi.
20. A prišiel na neho Tilgat-pilnezer, assýrsky kráľ a sovrel ho, ale neposilnil ho.
21. <Achazove hriechy a jeho smrť>Lebo hoci olúpil Achaz dom JeHoVaHov i dom kráľov i kniežatá a dal to assýrskemu kráľovi, nebolo mu to na pomoc.
22. A kedykoľvek ho sužovali, vše znova a vše väčších hriechov sa dopúštal proti JeHoVaHovi. To bol kráľ Achaz.
23. Lebo obetoval bohom Damašku, ktorí ho porazili, a riekol: pretože bohovia sýrskych kráľov im pomáhajú, nuž budem obetovať tým, aby aj mne pomohli. Ale práve oni mu boli na to, aby spôsobili jeho pád i celého Izraela.
24. A Achaz sobral nádoby domu Božieho a posekal nádoby domu Božieho na kusy, zamkol dvere domu JeHoVaHovho a narobil si oltárov, na každom uhle v Jeruzaleme.
25. I v jednom každom meste Judska narobil výšin, aby kadil iným bohom, a tak popudzoval JeHoVaHa, Boha svojich otcov.
26. A ostatné jeho deje i všetky jeho cesty, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových.
27. A tak ľahol Achaz a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste, v Jeruzaleme, lebo ho nezaniesli do hrobov kráľov izraelových. A kraľoval Ezechiáš, jeho syn.

  2Chronicles (28/36)