2Chronicles (25/36)  

1. <Amaziáš pobije vrahov svojho otca. Prepustí najaté vojsko>Amaziáš kraľoval, keď mal dvatsaťpäť rokov, a kraľoval dvadsaťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jehoaddána z Jeruzalema.
2. Robil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, lenže nie celým srdcom.
3. A stalo sa, keď už bolo kráľovstvo pevné pri ňom, že pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca.
4. Ale ich synov nepobil, lebo urobil tak, ako je napísané v zákone, v knihe Mojžišovej, kde prikázal JeHoVaH povediac: Nezomrú otcovia za synov, ani synovia nezomrú za otcov, ale každý zomrie za svoj vlastný hriech.
5. Potom shromaždil Amaziáš Júdu a postavil z nich, podľa domu otcov, za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami po celom Judsku a Benjaminsku a spočítal ich vo veku od dvadsiatich rokov a vyše a našiel ich tristo tisíc vybraných mužov, ktorí boli súci vyjsť do vojny a znali narábať ťažkou kopijou a veľkým štítom.
6. A z Izraela najal za mzdu sto tisíc udatných mužov za sto hrivien striebra.
7. Ale prišiel k nemu nejaký muž Boží a povedal: Ó, kráľu, nech nejde s tebou vojsko Izraelovo, lebo JeHoVaH nie je s Izraelom, s niktorým zo synov Efraimových.
8. Ale však len iď ty, konaj, buď silný do boja: ináče Bôh učiní to, aby si klesol pred nepriateľom, pretože je sila v Bohu i pomôcť i poraziť.
9. Vtedy povedal Amaziáš mužovi Božiemu: A čo urobiť so sto hrivnami, ktoré som dal vojsku Izraelovmu? Na to riekol muž Boží: JeHoVaH má toľko, že ti môže dať o mnoho viac ako to.
10. A tak ich oddelil Amaziáš, totiž vojsko, ktoré bolo prišlo k nemu z Efraima, aby odišli na svoje miesto. Preto sa veľmi rozhnevali na Júdu a navrátili sa na svoje miesto, rozpálení hnevom.
11. <Amaziáš porazí synov Seira a klania sa ich bohom>A Amaziáš sa vzmužil a pojmúc svoj ľud odišiel do Soľnej doliny a porazil synov Seira, desať tisíc mužov.
12. A desať tisíc zajali synovia Júdovi živých a vyviedli ich na vrch skaly a pohádzali ich s vrchu tej skaly, takže sa všetci porozrážali.
13. Ale mužovia vojska, ktoré poslal Amaziáš zpät, aby neišlo s ním do boja, vtrhli do miest Júdových do Samárie až po Bét-choron a pobili z nich tri tisíce a nalúpili mnoho lúpeže.
14. A stalo sa, keď prišiel Amaziáš od porážky Edomejcov, že dopravil bohov synov Seira a postavil ich sebe za bohov a klaňal sa pred nimi a kadil im.
15. Preto sa zapálil hnev JeHoVaHov na Amaziáša a poslal k nemu proroka, ktorý mu povedal: Prečo si hľadal bohov ľudu, ktorí nevytrhli svojho ľudu z tvojej ruky?
16. A stalo sa, keď mu to hovoril, že mu povedal kráľ: Či sme ťa ustanovili za radcu kráľovi? Nože prestaň, lebo načo ťa majú nabiť? A tak prestal prorok, avšak povedal: Teraz viem, že Bôh usúdil zahladiť ťa, keď si to urobil a neposlúchol si mojej rady.
17. <Amaziáš započne v pýche vojnu. Porážka Júdova>Potom sa poradil Amaziáš, judský kráľ, a poslal poslov k Joasovi, synovi Jehoachaza, syna Jehu-va, izraelskému kráľovi, povediac: Poď, pozrime si do tvári!
18. A Joas, izraelský kráľ, poslal k Amaziášovi, judskému kráľovi, povedať: Bodliak, ktorý bol na Libanone, poslal výzvu k cedre, ktorá je na Libanone, povediac: Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu! Ale išla tade poľná zver, ktorá žije na Libanone, a zašliapala bodliak.
19. Hovoríš: hľa, porazil si Edoma. Preto ťa pozdvihlo tvoje srdce, aby si sa honosil. Seď teraz vo svojom dome. Prečo sa pletieš do zlého, aby si padol i ty i Júda s tebou?
20. Ale Amaziáš neposlúchol; lebo to bolo od Boha, aby ich vydal do ruky tamtých, pretože hľadali bohov Edomových.
21. A tak odišiel hore Joas, izraelský kráľ, a pozreli si do tvári, on i Amaziáš, judský kráľ, v Bét-šemeši, ktoré patrí Júdovi.
22. A Júda bol porazený pred Izraelom, a utekali každý do svojich stánov.
23. A Amaziáša, judského kráľa, syna Joasa, syna Jehoachazovho, chytil Joas, izraelský kráľ, v Bét-šemeši a doviedol ho do Jeruzalema a sboril z jeruzalemského múru od brány Efraimovej až po bránu Uhlu, na štyristo lakťov.
24. A pobral všetko zlato a striebro i všetky nádoby, ktoré sa našli v dome Božom u Obéd-edoma, jako aj poklady domu kráľovho i synov zálohy a navrátil sa do Samárie.
25. <Smrť Amaziášova>A Amaziáš, syn Joasov, judský kráľ, žil ešte po smrti Joasa, syna Jehoachazovho, izraelského kráľa, pätnásť rokov.
26. A ostatné deje Amaziášove, prvé i posledné, či hľa, nie sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových?
27. A od toho času, jako sa odvrátil Amaziáš, aby nenasledoval JeHoVaHa, spikli sa proti nemu v Jeruzaleme. A keď utiekol do Lachiša, poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam.
28. A odtiaľ ho odniesli na koňoch a pochovali ho s jeho otcami v meste Júdovom.

  2Chronicles (25/36)