2Chronicles (24/36)  

1. <Joas dá opraviť chrám. Slúži JeHoVaHovi, kým žije Jehojada>Joas mal sedem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Cibia z Béršeby.
2. Joas robil to, čo je spravodlivé v očiach JeHoVaHových, po všetky dni kňaza Jehojadu.
3. A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry.
4. Potom sa stalo, že vzkrsla myšlienka v srdci Joasovom obnoviť dom JeHoVaHov.
5. Preto shromaždil kňazov a Levitov a riekol im: Vyjdite do miest Júdových a shromažďujte od všetkého Izraela peniaze na opravu domu svojho Boha, z roka na rok, a vy sa ponáhľajte s vecou. Avšak Levitovia sa neponáhľali.
6. Vtady zavolal kráľ Jehojadu, predného kňaza, a riekol mu: Prečo nevyžaduješ od Levitov, aby doniesli z Judska a z Jeruzalema dávku Mojžiša, služobníka JeHoVaHovho, i celé shromaždenie Izraelovo, pre stán svedoctva?
7. Lebo synovia Atálie, tej bezbožnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všetky posviatne veci domu JeHoVaHovho obrátili na Bálov.
8. A na rozkaz kráľov spravili jednu truhlicu, ktorú postavili pri bráne domu JeHoVaHovho zvonku.
9. A vyhlásili po Júdsku a po Jeruzaleme, aby doniesli JeHoVaHovi dávku Mojžiša, služobníka Božieho, uloženú na Izraela na púšti.
10. Vtedy sa radovali všetky kniežatá i všetok ľud a donášali a hádzali do truhlice, až dokončili.
11. A stávalo sa v taký čas, keď doniesli truhlicu do úradu kráľovho Levitami, a keď videli, že je v nej mnoho peňazí, že prichádzaval pisár kráľov a úradník najvyššieho kňaza a vypráznili truhlicu. Potom ju zase odniesli a postavili na jej miesto. Tak to robili každý deň. A nahromadili množstvo peňazí.
12. A kráľ a Jehojada ich dávali tým, ktorí konali dielo služby domu JeHoVaHovho, a oni najímali kameniarov a remeselníkov, aby obnovili dom JeHoVaHov, ako aj tým, ktorí pracovali zo železa a z medi, aby opravili dom JeHoVaHov.
13. Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťastne zavŕšené ich rukami. A tedy postavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upevnili ho.
14. A keď dokončili, doniesli ostatok peňazí pred kráľa a Jehojadu. A dali z nich narobiť nádob pre dom JeHoVaHov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a strieborných. A obetovali zápalné obeti v dome JeHoVaHovom ustavične, po všetky dni Jehojadu.
15. <Smrť Jehojadu. Modlárstvo Joasa a Júdu. Ukrutnosť Joasova>Ale Jehojada sa zostarel a nasýtiac sa dní zomrel. Sto tridsať rokov mal, keď zomrel.
16. A pochovali ho v meste Dávidovom s kráľmi, lebo robil dobré v Izraelovi i voči Bohu i voči jeho domu.
17. A po smrti Jehojadovej prišli kniežatá Júdove a poklonili sa kráľovi. Vtedy ich vypočul kráľ a dovolil.
18. A tak opustili dom JeHoVaHa, Boha svojich otcov, a slúžili hájom a modlám, a preto prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalem, pre ten ich hriech.
19. A posielal k nim prorokov, aby ich navrátili k JeHoVaHovi a svedčili proti nim, ale nepočúvali.
20. Ba keď prišiel Duch Boží na Zachariáša, syna kňaza Jehojadu, a keď sa postavil z vyššieho miesta pred ľud a riekol im: Takto hovorí Bôh: Prečo prestupujete prikázania JeHoVaHove? Nepovedie sa vám dobre! Lebo preto, že ste opustili JeHoVaHa, opustí aj on vás!
21. vzbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na rozkaz kráľov vo dvore domu JeHoVaHovho.
22. A nepamätal kráľ Joas na milosrdenstvo, ktoré mu učinil Jehojada, jeho otec, ale zavraždil jeho syna. A keď zomieral, povedal: Nech pohliahne JeHoVaH a nech vyhľadá!
23. <Vojna proti Joasovi a jeho smrť>A stalo sa na konci roka, že prišlo hore proti nemu sýrske vojsko, a prišli do Judska a do Jeruzalema a zahubili všetky kniežatá ľudu z ľudu, a všetko to, čo ukoristili u nich, poslali kráľovi Damašku.
24. Lebo hoci v malom počte mužov prišlo sýrske vojsko, JeHoVaH jednako vydal do ich ruky veľmi veliké vojsko, pretože opustili JeHoVaHa, Boha svojich otcov, a nad Joasom vykonali súdy.
25. A keď odišli od neho, lebo ho zanechali v mnohých ťažkých nemociach, spikli sa proti nemu jeho služobníci pre vyliatu krv synov kňaza Jehojadu a zavraždili ho na jeho posteli, a tak zomrel. A pochovali ho v meste Dávidovom, ale ho nepochovali v hroboch kráľov.
26. A toto sú tí ktorí sa spikli proti nemu: Zabad, syn Šimeaty Ammonskej, a Jehozabad, syn Šimrity Moábskej.
27. A o jeho synoch a o veľkom bremeni, vloženom na neho, jako aj o oprave domu Božieho od základu, hľa, to všetko je napísané vo výklade knihy kráľov. A kraľoval Amaziáš, jeho syn, miesto neho.

  2Chronicles (24/36)