2Chronicles (23/36)  

1. <Kraľovanie Joasovo. Smrť Atálie>Ale v siedmom roku sa zmocnil Jehojada a pojal so sebou veliteľov nad stami, Azariáša, syna Jerochámovho, Izmaela, syna Jehochanánovho, Azariáša, syna Obédovho, Maaseiáša, syna Adaiášovho, a Elišafata, syna, Zichriho, a učinil s nimi smluvu.
2. A pochodiac dookola po Judsku shromaždili Levitov zo všetkých miest Júdových ako i hlavy otcov čeľadí Izraelových, a prišli do Jeruzalema.
3. A celé to shromaždenie učinilo smluvu v dome Božom s kráľom. A Jehojada im riekol: Hľa, syn kráľov bude kraľovať, ako hovoril JeHoVaH o synoch Dávidových.
4. Toto je vec, ktorú učiníte: tretina z vás, ktorí prichádzavate v sobotu, tretina kňazov a Levitov, budú vrátnymi strážiac u prahov;
5. tretina bude pri dome kráľovom a tretina pri bráne Základu, a všetok ľud bude vo dvoroch domu JeHoVaHovho.
6. Ale nech nikto nevojde do domu JeHoVaHovho krome kňazov a tých, ktorí posluhujú, z Levitov; tí nech vojdú, lebo sú svätí, ale všetok ľud bude strážiť stráž JeHoVaHovu.
7. A Levitovia obstúpia kráľa dookola majúc každý svoju zbraň vo svojej ruke, a ten, kto by vošiel do domu, zomrie. A budú vždy s kráľom, už či vojde či vyjde.
8. A Leviti a všetok Júda urobili všetko tak, ako rozkázal kňaz Jehojada, a pojali každý svojich mužov, ktorí prichádzavali v sobotu, i s tými, ktorí odchádzavali v sobotu, lebo kňaz Jehojada nebol prepustil niktorého z oddelení.
9. A Jehojada, kňaz, dal veliteľom nad stami kopije a malé štíty jako aj iné štíty, ktoré patrili kedysi kráľovi Dávidovi a ktoré boli v dome Božom.
10. A tak postavil všetok ľud, z ktorých mal každý svoju zbraň vo svojej ruke, od pravej strany domu až po ľavú stranu domu, pozdľž oproti oltáru a oproti domu, pri kráľovi dookola.
11. Potom vyviedli von syna kráľovho a dali na neho korunu i svedoctvo a urobili ho kráľom, a pomazali ho Jehojada a jeho synovia, a hovorili: Nech žije kráľ!
12. A keď počula Atália hukot bežiaceho ľudu, a tých, ktorí chválili kráľa, vošla k ľudu do domu JeHoVaHovho.
13. A vidiac, že hľa, kráľ stojí na svojom vyvýšenom mieste pri vchode, a že velitelia a trubači stoja pri kráľovi, a že všetok ľud zeme sa raduje, a že trúbia na trúby, a že speváci spievajú pri nástrojoch ku sprievodu spevu a učia, ako chváliť, vtedy roztrhla Atália svoje rúcho a riekla: Zrada, zrada!
14. Vtedy vyviedol kňaz Jehojada veliteľov nad stami, ustanovených nad vojskom, a riekol im: Vyvedte ju preč zpomedzi radov, a ten, kto by išiel za ňou, nech zomrie mečom! Pretože bol riekol kňaz: Nezabite jej v dome JeHoVaHovom.
15. A rozostúpili sa jej na obe strany. Ale keď prišla ku vchodu do Koňskej brány domu kráľovho, tam ju zabili.
16. Vtedy učinil Jehojada smluvu medzi sebou, medzi všetkým ľudom a medzi kráľom, aby boli ľudom JeHoVaHovým.
17. Potom vošiel všetok ľud do domu Bálovho, a rozborili ho a jeho oltáre i jeho obrazy roztrieskali a Mattána, kňaza Bálovho, zabili pred oltármi.
18. A Jehojada zase ustanovil úrady, ktoré mali dozor v dome JeHoVaHovom, pod správou kňazov Levitov, ktorých bol rozdelil Dávid ustanoviac ich nad domom JeHoVaHovým, aby obetovali zápalné obeti JeHoVaHove, jako je napísané v zákone Mojžišovom, s radosťou a so spevom, podľa nariadenia Dávidovho.
19. Postavil aj vrátnych pri bránach domu JeHoVaHovho, aby nevošiel nečistý čo do jakejkoľvek veci.
20. A pojal veliteľov nad stami a popredných v národe jako aj tých, ktorí panovali nad ludom, i všetok ľud zeme a viedol kráľa z domu JeHoVaHovho dolu, a vošli vyšnou bránou do domu kráľovho, kde posadili kráľa na tróne kráľovstva.
21. A radoval sa všetok ľud zeme, a meste bolo v pokoji. A Atáliu zabili mečom.

  2Chronicles (23/36)