2Chronicles (22/36)  

1. <Bezbožnosť Achaziášova a jeho matky Atálie. Pomsta Božia>A obyvatelia Jeruzalema urobili kráľom Achaziáša, jeho najmladšieho syna, miesto neho, lebo všetkých starších pobila čata lupičov, ktorá bola prišla medzi Arabmi do tábora. A tedy kraľoval Achaziáš, syn Jehoráma, kráľa Júdovho.
2. Achaziáš mal štyridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Atália, dcéra Omriho.
3. Aj on chodil po cestách domu Achabovho, lebo jeho mater bola jeho radcom páchať bezbožnosť.
4. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, ako dom Achabov, lebo tí mu boli radcami po smrti jeho otca jemu na záhubu.
5. Aj tedy chodil podľa ich rady a odišiel s Jehorámom, synom Achabovým, izraelským kráľom, do boja proti Hazaelovi, sýrskemu kráľovi, v Rámot-gileáda. Ale Sýrovia porazili a ranili Joráma,
6. ktorý sa navrátil, aby sa liečil v Jizreele, lebo mal rany ktoré mu zadali v Ráme, keď bojoval s Hazaelom, sýrskym kráľom. A Azariáš-Achaziáš, syn Jehoráma, judského kráľa, odišiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabovho, v Jizreele, pretože bol nemocný.
7. A bolo to od Boha na záhubu Achaziášovi, aby prišiel k Jorámovi. Lebo keď prišiel, vyšiel s Jorámom proti Jehu-vovi, synovi Nimšiho, ktorého bol pomazal JeHoVaH nato, aby vyplienil dom Achabov.
8. A stalo sa, keď sa súdil Jehu s domom Achabovým, že našiel kniežatá Júdove i synov bratov Achaziášových, ktorí konali Achaziášovi službu a pobil ich.
9. Potom hľadali Achaziáša a najdúc ho jali ho; skrýval sa totiž v Samárii, a doviedli ho k Jehuvovi, zabili ho a pochovali, lebo riekli: Bol synom Jozafatovým, ktorý hľadal JeHoVaHa celým svojím srdcom. Ani nebolo z domu Achaziášovho nikoho, kto by bol vládal prevziať kráľovstvo.
10. <Zachránenie Joasa pred Atáliou>A keď videla Atália, matka Achaziášova, že zomrel jej syn, vstala a skazila všetko kráľovské semä domu Júdovho.
11. Ale Jehošabať, dcéra kráľova, vzala Joasa, syna Achaziášovho, a ukradnúc ho zpomedzi synov kráľových, ktorí mali byť zabití, dala ho i jeho dojku do izby postelí a tak ho ukryla Jehošabať, dcéra kráľa Jehoráma, žena kňaza Jehojadu, lebo ona bola sestrou Achaziášovou, pred Atáliou, a nezabila ho.
12. A bol s nimi v dome Božom skrývajúc sa šesť rokov, a Atália kraľovala nad zemou.

  2Chronicles (22/36)