2Chronicles (19/36)  

1. <Prorok tresce Jozafata>A keď sa navracal Jozafat, judský kráľ, do svojho domu v pokoji, do Jeruzalema,
2. vyšiel mu v ústrety Jehu, syn Chananiho, vidiaci, a povedal kráľovi Jozafatovi: Či si mal ísť pomáhať bezbožnému a tých, ktorí nenávidia JeHoVaHa, budeš milovať? Pre to to sa zapálil na teba hnev zpred JeHoVaHa.
3. A však našli sa pri tebe i dobré veci, lebo si odpratal háje zo zeme a ustavil si svoje srdce hľadať Boha.
4. <Jozafat postaví sudcov v zemi>A Jozafat býval v Jeruzaleme. A zase vyšiel medzi ľud a pochodil všade od Bér-šeby až po pohorie Eufraimovo a navrátil ich JeHoVaHovi, Bohu otcov.
5. A postavil sudcov v zemi vo všetkých ohradených mestách Judska, v každom meste.
6. A riekol sudcom: Vidzte, čo robíte: lebo nesúdite za človeka, ale za JeHoVaHa, ktorý je s vami pri vykonávaní súdu.
7. Preto teraz nech je strach JeHoVaHov na vás. Ostríhajte a čiňte. Lebo u JeHoVaHa, nášho Boha, nieto neprávosti, ani nehľadí na osobu ani neprijme úplatného daru.
8. Ba aj v Jeruzaleme postavil Jozafat niektorých z Levitov a kňazov a z hláv otcov Izraelových k súdu JeHoVaHovmu a riešiť pravoty. Potom sa on i jeho ľudia navrátili do Jeruzalema.
9. A prikázal im a povedal: Tak robte v bázni JeHoVaHovej, verne a úprimným srdcom.
10. A pri každej pravote, ktorá prijde pred vás od vašich bratov, ktorí bývajú vo svojich mestách, v ktorej treba rozsúdiť medzi krvou a krvou, medzi zákonom a prikázaním, čo do ustanovení a súdov, poučíte ich, aby nehrešili proti JeHoVaHovi, a aby neprišiel na vás hnev a na vašich bratov. Tak robte a nezhrešíte.
11. A hľa, Amariáš, najvyšší kňaz, bude nad vami vo všetkých veciach JeHoVaHových a Zebadiáš, syn Izmaelov, vojvoda domu Júdovho, vo všetkých veciach kráľových, a správcovia Levitovia sú pred vami. Buďte zmužilí a konajte! A JeHoVaH bude s tým, kto bude dobrý.

  2Chronicles (19/36)