2Chronicles (17/36)  

1. <JeHoVaH upevní kráľovstvo Jozafatovo. Jozafat učí ľud>A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho. A zmocnil sa proti Izraelovi.
2. A umiestil vojsko po všetkých mestách Júdovových, ktoré boli ohradené. Rozložil i posádky stráže v zemi Júdovej a po mestách Efraimových, ktoré zaujal Aza, jeho otec.
3. A JeHoVaH bol s Jozafatom, lebo chodil po prvých cestách Dávida, svojho otca, a nevyhľadával Bálov.
4. Ale hľadal Boha svojho otca a chodil v jeho prikázaniach a nerobil tak, ako robil Izrael.
5. Preto JeHoVaH upevnil kráľovstvo v jeho ruke, a dali všetci obyvatelia Júdovi Jozafatovi dary, takže mal hojne bohatstva a slávy.
6. A keď sa povznieslo jeho srdce na cestách JeHoVaHových, odstránil ešte aj výšiny i háje z Júdu.
7. A vtreťom roku svojho kraľovania poslal svoje kniežatá, Benchaila, Obadiáša, Zachariáša, Natanaela a Michaiáša, aby učili po mestách Júdových.
8. A išli s nimi Levitovia Šemaiáš, Netaniáš, Zebadiáš, Azael, Šemiramót, Jonatán, Adoniáš, Tobiáš a Tobadoniáš, Levitovia, a s nimi Elišama a Jehorám, kňazi.
9. A tak učili po Judsku majúc so sebou knihu zákona JeHoVaHovho a chodili dookola po všetkých mestách Júdových a učili medzi ľudom.
10. A bol strach JeHoVaHov na všetkých kráľovstvách zemí, ktoré boli vôkol Judska, a nebojovali proti Jozafatovi.
11. <Jozafatovo bohatstvo a jeho moc>A z Filištínov donášali rôzni Jozafatovi dary i striebra uloženú daň. Aj Arabovia mu dovádzali drobný dobytok, po každé sedem tisíc sedemsto baranov a kozlov tiež sedem tisíc sedemsto.
12. A tak prospieval Jozafat a rástol až vysoko. A vystavil v Judsku zámky a mestá skladíšť.
13. A konal mnohé práce veliké v judských mestách a bojovníkov, udatných mužov, mal v Jeruzaleme.
14. A toto je ich počet podľa domu ich otcov. Z Júdu velitelia nad tisícami: veliteľ Adna a s ním udatných mužov tristo tisíc.
15. Vedľa neho veliteľ Jehochanan a s ním dvesto osemdesiat tisíc.
16. A vedľa toho Amaziáš, syn Zichriho, ktorý sa dobrovoľne oddal JeHoVaHovi, a s ním dvesto tisíc udatných mužov.
17. Z Benjamina: udatný muž Eljada a s ním ozbrojených lučišťom a malým štítom dvesto tisíc.
18. A vedľa neho Jehozabad a s ním sto osemdesiat tisíc vyzbrojených do boja.
19. Tí posluhovali kráľovi, krome tých, ktorých umiestil kráľ v ohradených mestách po celom Judsku.

  2Chronicles (17/36)