2Chronicles (14/36)  

1. <Kraľovanie Azovo>A tak ľahol Abiáš a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom. A kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho. Za jeho dní mala zem pokoj desať rokov.
2. Aza robil to, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach JeHoVaHa, jeho Boha.
3. A odstránil oltáre cudzích bohov aj výšiny a roztrieskal modlárske stľpy a posekal háje.
4. A rozkázal Júdovi, aby hľadali JeHoVaHa, Boha svojich otcov, a aby robili to, čo káže zákon a prikázanie.
5. A odstránil výšiny a slnečné obrazy zo všetkých miest Júdových, a tak bolo kráľovstvo pred ním na pokoji.
6. A vystavil ohradené mestá v Judsku, lebo zem bola na pokoji, ani nebolo proti nemu vojny v tých rokoch, lebo JeHoVaH mu dal odpočinutia.
7. A riekol Júdovi, svojmu ľudu: Vystavme tie mestá a ohraďme ich múrami, opevnime vežami a opatrime bránami a závorami, kým ešte je zem pred nami v pokoji. Lebo sme hľadali JeHoVaHa, svojho Boha, hľadali sme ho, a dal nám odpočinutia zo všetkých strán. A tak staväli, a darilo sa im.
8. A Aza mal vojsko takých, ktorí nosili veľký štít a ťažkú kopiu z pokolenia Júdovho tristo tisíc mužov, a z Benjamina takých, ktorí nosili malý štít a strieľali z luku, dvesto osemdesiat tisíc. To všetko boli udatní mužovia.
9. <Modlitba Azova, porážka Zerachova>A vyšiel proti nim Ethiop Zerach s vojskom, ktorého bolo tisíc tisícov, a vozov mal tristo. Prišiel až k mestu Maréša.
10. A Aza vyšiel proti nemu, a zriadili sa do boja na doline Cefate pri Maréši.
11. Vtedy volal Aza k JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a riekol: JeHoVaHu, u teba nie je rozdielu, keď ty chceš pomôcť, či má niekto mnoho, alebo či nemá sily. Pomôž, nám, ó, JeHoVaHu, náš Bože! Lebo na teba sa opierame a v tvojom mene sme prišli proti tomuto množstvu. JeHoVaHu, ty si naším Bohom, nech nemá proti tebe moci mizerný človek!
12. A JeHoVaH porazil Ethiopov pred Azom a pred Júdom, takže utekali Ethiopi.
13. A Aza ich prenasledoval i ľud, ktorý bol s ním, až po Gerár. A padlo toľko Ethiopov, že sa nemohli zotaviť, pretože boli skrúšení pred JeHoVaHom a pred jeho vojskom. A odniesli koristi veľmi mnoho.
14. A zbili všetky mestá v okolí Gerára, lebo strach JeHoVaHov prišiel na nich, a vyplienili všetky tie mestá, pretože bolo v nich mnoho plenu.
15. A zbili aj stány pastierov dobytka a zajmúc množstvo oviec a veľblúdov navrátili sa do Jeruzalema.

  2Chronicles (14/36)