2Chronicles (13/36)  

1. <Vojna Abiášova s Jeroboámom>Osemnásteho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom.
2. Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Michaja, dcéra Uriélova z Gibee. A bola vojna medzi Abiášom a medzi Jeroboámom.
3. A Abiáš nadviazal vojnu s vojskom udatných bojovníkov, so štyristo tisíc vybranými mužmi. A Jeroboám sa prihotovil s ním do boja s osemsto tisíc vybranými mužmi udatnými.
4. <Reč Abiášova Izraelovi>A Abiáš sa postavil od hora vrchu Cemaraima, ktorý je v pohorí Efraimovom, a riekol: Počujte ma, Jeroboáme a celý Izrael!
5. Či vy nemáte vedieť, že JeHoVaH, Bôh Izraelov, dal kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi na veky, jemu a jeho synom smluvou soli?
6. Ale povstal Jeroboám, syn Nebátov, služobník Šalamúna, syna Dávidovho, a sprotivil sa svojmu pánovi!
7. A sobrali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmocnili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného sdrca a neukázal sa pred nimi silným.
8. A tak teraz vy hovoríte vo svojom srdci, že sa ukážete silnými voči kráľovstvu JeHoVaHovmu, ktoré je v ruke synov Dávidových, a je vás veliké množstvo a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboám, za bohov!
9. Či ste azda nezahnali kňazov JeHoVaHových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prijde, aby naplnil svoju ruku juncom alebo siedmimi baranmi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom.
10. Ale naším Bohom je JeHoVaH, a neopustili sme ho, a kňazmi, ktorí svätoslúžia JeHoVaHovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia sú pri svojej práci
11. a kadiac pália JeHoVaHovi zápalné obeti každého rána a každého večera a kadivo z voňavých vecí, aj predloženie chleba je na čistom stole, i zlatý svietnik máme i jeho lampy, aby ich zapaľovali každého večera. Lebo my ostríhame nariadennia JeHoVaHa, svojho Boha; ale vy ste ho opustili.
12. A hľa, preto je s nami na čele Bôh ako vodca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radostného pretrubovania, aby mocne trúbili proti vám, synovia Izraelovi! Nebojujte s JeHoVaHom, Bohom svojich otcov, lebo sa vám nepovodí šťastne!
13. <Porážka Jeroboámova>Medzitým poslal Jeroboám úkladníkov naokolo, aby im prišli od chrbta. A tak boli pred Júdom, a úklad im bol od chrbta.
14. A keď sa obrátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nastáva im boj zpredu aj zozadu. Vtedy kričali k JeHoVaHovi, a kňazi trúbili na trúby.
15. A mužovia Júdovi kričali, nadšení na boj. A stalo sa v tom, keď kričali mužovia Júdovi na boj, že Bôh porazil Jeroboáma i celého Izraela pred Abiášom a pred Júdom.
16. A synovia Izraelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky.
17. A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže padlo zabitých z Izraela päťsto tisíc vybraných mužov.
18. A tak boli zohnutí synovia Izraelovi toho času. A zmocnili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli ne JeHoVaHa, Boha svojich otcov.
19. A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mestá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Efron a jeho dediny.
20. Ani sa viacej nezmohol Jeroboám za dní Abiášových. Potom ho ranil JeHoVaH, aj zomrel.
21. A Abiáš sa zmocnil a vzal si štrnásť žien a splodil dvadsaťdva synov a šestnásť dcér.
22. A ostatné deje Abiášove, jeho cesty a jeho slová, sú napísané vo výklade proroka Iddu.

  2Chronicles (13/36)