2Chronicles (11/36)  

1. <Zamedzená vojna s Izraelom. Rechabeám stavia mestá. Leviti držia s ním>A keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil dom Júdov a Benjaminov, sto osemdesiat tisíc vybraných bojovníkov, aby bojovali proti Izraelovi a tak prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi.
2. Ale stalo sa slovo JeHoVaHovo k Šemaiášovi, mužovi Božiemu, povediac:
3. Povedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, judskému kráľovi, i celému Izraelovi, ktorý je v Judsku i v Benjaminovi, a riekni:
4. Takto hovorí JeHoVaH: Nechoďte hore ani nebojujte proti svojim bratom! Navráťte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slová JeHoVaHove a vrátili sa a neišli proti Jeroboámovi.
5. A Rechabeám býval v Jeruzaleme a vystavil mestá na ohradené mestá v Judsku.
6. A vystavil Betlehem, Étam a Tekou,
7. Bét-cúr, Socho a Adullam,
8. Gát, Maréšu a Zíf,
9. Adoraim, Lachiš a Azéku,
10. Careu, Ajalon a Hebron, ktoré boli v Judsku a v Benjaminovi, ohradené mestá.
11. A keď opevnil ohradené mestá, dal do nich vojvodov a zásoby potravín a oleja i vína
12. a do jedného každého mesta veľké štíty a kopije a náramne ich opevnil a mal Júdu a Benjamina.
13. A kňazi a Levitovia, ktorí boli v celom Izraelovi, postavili sa k nemu zo všetkých svojich krajov.
14. Lebo Levitovia opustili svoje predmestia i svoje državie a odišli do Judska a do Jeruzalema, preto že ich zavrhol Jeroboám i jeho synovia, aby nekonali kňazskej služby JeHoVaHovi.
15. A postavil si zvláštnych kňazov pre výšiny, pre démonov a pre teľatá, ktoré spravil.
16. A za nimi zo všetkých pokolení Izraelových tí, ktorí oddali svoje srdce hľadať JeHoVaHa, Boha Izraelovho, prišli do Jeruzalema obetovať JeHoVaHovi, Bohu svojich otcov.
17. A tak upevnili kráľovstvo Júdovo a posilňovali Rechabeáma, syna Šalamúnovho, tri roky; lebo chodili po ceste Dávidovej a Šalamúnovej tri roky.
18. <Rechabeámova rodina>A Rechabeám si vzal ženu, Machalať, dcéru Jerimóta, syna Dávidovho, a Abichaiľ, dcéru Eliába, syna Izaiho,
19. ktorá mu porodila synov, Jehuša, Šemariáša a Zahama.
20. A po nej si vzal Maachu, dcéru Absalomovu, ktorá mu porodila Abiáša, Attaiho, Zízu a Šelomita.
21. A Rechabeám miloval Maachu, dcéru Absalomovu, nado všetky svoje ženy a svoje ženiny, lebo si bol vzal osemnásť žien a šesťdesiat ženín a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér.
22. A Rechabeám postavil Abiáša, syna Maachy, za hlavu, za vojvodu medzi jeho bratmi, lebo ho mienil učiniť kráľom.
23. A počínal si rozumne a rozsadil zo všetkých svojich synov do všetkých zemí Júdu a Benjamina, do všetkých ohradených miest, a dal im množstvo poživy a napýtal im hromadu žien.

  2Chronicles (11/36)