1Timothy (3/6)  

1. <Jaký má byť biskup, dozorca cirkvi, jakí diakoni, jaké ich ženy. Tajomstvo pobožnosti>Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo.
2. Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť,
3. nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz,
4. ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou.
5. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?!
6. Nie novák, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie diablovo.
7. Ale musí mať aj dobré svedoctvo od tých vonku, aby neupadnul do pohanenia a do smečky diablovej.
8. Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku,
9. ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí,
10. a nech sú aj oni najprv zkúšaní, až potom nech konajú službu diakona súc bez úhony.
11. Tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom.
12. Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy.
13. Lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi.
14. Toto ti píšem v nádeji, že naskore prijdem k tebe;
15. ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy.
16. A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

  1Timothy (3/6)