1Timothy (2/6)  

1. <Napomína ďakovať a modliť sa, zvlášte za vrchnosť; Bôh chce všetkých spasiť>Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí,
2. za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.
3. Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,
4. ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.
5. Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,
6. ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch,
7. na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde.
8. Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania.
9. <Úpravy ženám>Tak iste aj ženy, v rúchu zdobnom a slušnom, ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom alebo perlami alebo drahým rúchom,
10. ale to, čo sluší ženám, ktoré priznávajúc sa k Bohu sľubujú bohabojnosť, dobrými skutkami.
11. Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou.
12. A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho.
13. Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva.
14. Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia.
15. No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.

  1Timothy (2/6)