1Timothy (1/6)  

1. <Pozdrav. Úprava ohľadom Efezu, ohrozeného bludným učením>Pavel, apoštol Ježiša Krista podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Krista, našej nádeje,
2. Timoteovi, svojmu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, nášho Otca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.
3. Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedónie, žeby si zostal v Efeze, aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia
4. ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca - kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere.
5. Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery,
6. od čoho niektorí sťa od cieľa zablúdili a uchýlili sa k márnosloviu
7. a chcúc byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvrdia.
8. Ale vieme, že zákon je dobrý, keby ho niekto zákonne používal,
9. <Zákon je pre zlých>vediac to, že zákon nie je daný pre spravedlivého, ale pre bezzákonných a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnych, pre nesvätých a obecných, pre otcovrahov a materovrahov a pre vrahov vôbec,
10. pre smilníkov, samcoložníkov, pre tých, ktorí kupčia s ľuďmi, pre lhárov, krivoprísažníkov, a jestli je čo iné, čo sa protiví zdravému učeniu
11. podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktorým to evanjeliom som ja poverený.
12. <Ďakuje za milosť, pred tým ruhač. Kristus pre hriešnych na svet. Kráľ vekov>A ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristu Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma povážil za verného a postavil do služby,
13. ktorý som bol predtým ruhač a prenasledovník a trýzniteľ, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti v nevere.
14. Ale sa preveľmi rozmnožila milosť našeho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi.
15. Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja.
16. Ale preto som dostal milosrdenstvo, aby na mne prvom dokázal Ježiš Kristus celú zhovievavosť za príklad tým, ktorí majú veriť v neho cieľom večného života.
17. A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Ameň.
18. <Dobre bojovať. Hymeneus a Alexander>Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj
19. majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčiac niektorí od seba stroskotali čo do viery,
20. z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa naučili nerúhať sa.

      1Timothy (1/6)