1Thessalonians (4/5)  

1. <Naučenia, ako majú žiť, mravne, sväte>A tak ostatne, bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, jako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hojneli.
2. Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skrze Pána Ježiša.
3. Lebo to je vôľa Božia - vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva,
4. aby jeden každý z vás vedel zaobchodiť so svojou nádobou v posvätení a v česti,
5. nie v náruživosti žiadosti jako aj pohania, ktorí neznajú Boha,
6. aby neprekračoval a nekoristil vo veci svojho brata, pretože je Pán pomstiteľom všetkého toho, jako sme vám už aj prv povedali a osvedčili.
7. Lebo nepovolal nás Bôh nato, aby sme žili v nečistote, ale v posvätení.
8. Preto v tedy, kto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do nás.
9. A o bratskej láske vám netreba písať, lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom.
10. Lebo to aj činíte všetkým bratom v celej Macedonii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste v tom ešte viac hojneli.
11. A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami, tak ako sme vám prikázali,
12. aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú vonku, a nepotrebovali nikoho.
13. <O mŕtvych, o vzkriesení a o príchode Pánovom>Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.
14. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
15. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.
16. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;
17. potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.
18. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

  1Thessalonians (4/5)