1Thessalonians (1/5)  

1. <Pozdravenie. Chválorečenie Bohu za požehnané prijatie evanjelia v Tesalonike>Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
2. Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás,
3. neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojím Bohom a Otcom,
4. vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vyvolenie.
5. Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás.
6. A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,
7. takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedonii a v Achaji.
8. Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže nám netreba nič hovoriť.
9. Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a pravdivému,
10. a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prijdúceho hnevu.

      1Thessalonians (1/5)