1Samuel (8/31)  

1. <Ľud si žiada kráľa>A stalo sa, keď sa už bol Samuel zostarel, že ustanovil svojich synov za sudcov v Izraelovi.
2. A meno jeho prvorodeného syna bolo Joel, a meno jeho druhého syna Abijaš, ktorí boli sudcami v Béršebe.
3. No, jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale sa podali za ziskom a brali úplatok a krivili súd.
4. Vtedy sa shromaždili všetci starší Izraelovi a prišli k Samuelovi do Rámy.
5. A povedali mu: Hľa, ty si už starý, a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov.
6. No, tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili: Daj nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel sa modlil JeHoVaHovi.
7. Ale JeHoVaH riekol Samuelovi: Poslúchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekraľoval nad nimi,
8. podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z Egypta, až do tohoto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom; tak robia oni i tebe.
9. A tak teraz poslúchni na ich hlas, len že budeš dôrazne svedčiť proti nim a oznámiš im spôsob a právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad nimi.
10. <Samuel predkladá obyčaj kráľovu>A Samuel povedal všetky slová JeHoVaHove ľudu, ktorý si žiadal od neho kráľa.
11. Povedal: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: bude brať vašich synov a postaví ich sebe ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami, a budú behať pred jeho vozom,
12. a učiní to nato, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad päťdesiatimi, a nato, aby mu orali jeho role, žali jeho žnivo a robili jeho vojenné nástroje a výstroj pre jeho vozy.
13. Vezme aj vaše dcéry, aby mu pripravovaly masti, aby mu varily a piekly.
14. Poberie i vaše najlepšie polia, vaše najlepšie vinice a vaše najlepšie olivnice a dá ich svojim sluhom.
15. A bude brať desatinu vášho semena a úrody vašich viníc a dá svojim dvoranínom a svojim sluhom.
16. A taktiež vezme vašich najschopnejších sluhov a vaše najspôsobnejšie dievky a vašich najvýbornejších mládencov i vašich oslov a upotrebí ich pre svoju prácu.
17. Desiatky bude brať z vášho stáda, a vy mu budete sluhami.
18. A budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, ale neohlási sa vám JeHoVaH toho dňa.
19. Avšak ľud nechcel počuť na hlas Samuelov, ale povedali: Nie, ale kráľ bude nad nami.
20. A budeme aj my jako všetky iné národy, a bude nás súdiť náš kráľ a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje.
21. A Samuel vypočujúc všetky slová ľudu rozpovedal ich JeHoVaHovi.
22. A JeHoVaH riekol Samuelovi: Poslúchni na ich hlas a ustanovíš im kráľa. A Samuel povedal mužom Izraelovým: Iďte každý do svojho mesta.

  1Samuel (8/31)