1Samuel (7/31)  

1. <Truhla Božia v Kirjat-jearíme>Vtedy prišli mužovia Kirjat-jearíma a odniesli truhlu JeHoVaHovu hore a vniesli ju do domu Abinadába na vŕšku, a Eleazára, jeho syna, posvätili, aby strážil truhlu JeHoVaHovu.
2. A stalo sa, že od toho dňa, ktorého prišla truhla bývať do Kirjat-jearíma, prešlo mnoho dní, a bolo toho dvadsať rokov. A celý dom Izraelov žialil za JeHoVaHom.
3. A Samuel povedal celému domu Izraelovmu a riekol: Jestli sa celým svojím srdcom obraciate k JeHoVaHovi, odstráňte cudzích bohov zo svojho stredu i Astarty a upravte svoje srdce k JeHoVaHovi a slúžte jemu samému, a vytrhne vás z ruky Filištínov.
4. Vtedy odstránili synovia Izraelovi Bálov i Astarty a slúžili samému JeHoVaHovi.
5. <Izrael v Micpe. Porážka Filištínov>Potom riekol Samuel: Shromaždite celého Izraela do Micpy, a budem sa modliť za vás JeHoVaHovi.
6. A tak sa shromaždili do Micpy a čerpajúc vodu vylievali pred JeHoVaHom a postili sa toho dňa a povedali tam: Zhrešili sme proti JeHoVaHovi. A Samuel súdil synov Izraelových v Micpe.
7. A keď počuli Filištíni, že sa shromaždili synovia Izraelovi do Micpy, vyšly kniežatá Filištínov hore proti Izraelovi. A počujúc o tom synovia Izraelovi báli sa Filištínov.
8. A synovia Izraelovi povedali Samuelovi: Neprestaň za nás volať k JeHoVaHovi, nášmu Bohu, aby nás zachránil a vytrhol z ruky Filištínov.
9. Vtedy vzal Samuel jedno jahňa, ktoré ešte ssalo, a obetoval ho celé zápalnou obeťou JeHoVaHovi. A Samuel kričal k JeHoVaHovi za Izraela, a JeHoVaH sa mu ozval.
10. A stalo sa, kým obetoval Samuel tú zápalnú obeť, že Filištíni sa priblížili do boja proti Izraelovi. Ale JeHoVaH zahrmel veľkým zvukom toho dňa nad Filištínmi a predesil ich, a boli porazení pred Izraelom.
11. A mužovia Izraelovi vyšli z Micpy a honili Filištínov a bili ich až dolu pod Bét-kár.
12. <Ében-ézer. Navrátené mestá>Vtedy vzal Samuel jeden kameň a postavil ho medzi Micpou a medzi Šenom a nazval jeho meno Ében-ézer (* Kameň pomoci Božej), lebo riekol: Až potiaľto nám pomáhal JeHoVaH.
13. A Filištíni boli zohnutí, ani neprišli viacej na územie Izraelovo. A ruka JeHoVaHova bola proti Filištínom po všetky dni Samuelove.
14. A tak sa navrátily mestá, ktoré boli vzali Filištíni od Izraela, Izraelovi, od Ekróna až po Gát, aj ich územie vytrhol Izrael z ruky Filištínov. A bol pokoj medzi Izraelom a medzi Amorejom.
15. A Samuel súdil Izraela po všetky dni svojho života.
16. A chodil z roka na rok a obchádzal Bét-el a Gilgal a Micpu a súdil Izraela na všetkých týchto miestach.
17. A navracoval sa do Rámy, lebo tam bol jeho dom, a tam tiež súdil Izraela. A postavil tam JeHoVaHovi oltár.

  1Samuel (7/31)