1Samuel (6/31)  

1. <Navrátenie truhly Božej Izraelovi>A truhla JeHoVaHova bola sedem mesiacov v kraji Filištínov.
2. Vtedy povolali Filištíni kňazov a veštcov a povedali: Čo máme urobiť s truhlu JeHoVaHovou? Povedzte nám, ako ju pošleme zpät na jej miesto?
3. A oni povedali: Ak odošlete truhlu Boha Izraelovho, neposielajte jej s prázdnym, ale na každý spôsob jej dáte obeť za previnenie, vtedy budete uzdravení, a tak poznáte, prečo neuhla jeho ruka od vás.
4. A pýtali sa: Jaká to má byť obeť za previnenie, ktorú jej máme dať? A oni odpovedali: Podľa počtu kniežat Filištínov dáte päť zlatých vredov a päť zlatých myší. Lebo jedna a tá istá rana bola na nich na všetkých i na vašich kniežatách.
5. A tak spravíte podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré kazia zem, a dáte Bohu Izraelovmu slávu; snáď uľahčí svoju ruku a odníme ju s vás i s vašich bohov i s vašej zeme.
6. Prečo by ste mali zatvrdiť svoje srdce, jako zatvrdili Egypťania i faraon svoje srdce? Či azda nebolo tak, že keď vykonal na nich svoju moc, že ich prepustili a išli?
7. A tak teraz vezmite a pripravte jeden nový voz a vezmite dve kojné kravy, na ktoré ešte nebolo vzložené jarmo, zapriahnite kravy do voza, a ich teľce zavrátite domov, aby neišly za nimi.
8. A vezmúc truhlu JeHoVaHovu dáte ju na voz i tie zlaté nádoby, ktoré ste jej dali obeťou za previnenie sa, položíte do skriňky po jej strane, a tak ju odošlete, a pojde.
9. A pozorujte: ak pojde cestou hore k svojmu územiu do Bét-šemeša, vtedy bude zrejmé, že on nám učinil to veľké zlo, a jestli nie, budeme vedieť, že nie jeho ruka sa nás dotkla; náhodou sa nám to stalo.
10. Vtedy mužovia urobili tak; vzali dve kojné kravy a zapriahli ich do voza a ich teľce zavreli doma.
11. A truhlu JeHoVaHovu položili na voz i skriňku i zlaté myši i podoby svojich prýšťov.
12. A kravy išly priamo cestou, hore cestou do Bét-šemeša, jednou krajinskou cestou išly pozvoľna a ručaly ani sa neuhly ani napravo ani naľavo, a kniežatá Filištínov išly za nimi až po chotár Bét-šemeša.
13. A Bét-šemešania práve žali pšenicu na doline. A keď pozdvihli svoje oči, videli truhlu a radovali sa tomu, že ju vidia.
14. A voz prišiel na pole Jozuu Bét-šemešského a zastál tam. A bol tam veľký kameň. A poštiepuc drevo z voza a zabijúc kravy obetovali zápalnú obeť JeHoVaHovi.
15. A Levitovia složili truhlu JeHoVaHovu i skriňku, ktorá bola pri nej, v ktorej boly zlaté nádoby, a postavili na ten veľký kameň. A mužovia mesta Bét-šemeša obetovali zápalné obeti a bitné obeti v ten deň JeHoVaHovi.
16. A keď to videlo pätoro kniežat Filištínov, vrátili sa do Ekróna toho istého dňa.
17. <Dary truhle. Potrestanie zvedavcov>A toto boly tie zlaté prýšte, ktoré dali Filištíni obeťou za previnenie sa JeHoVaHovi: za Ašdód jeden, za Gazu jeden, za Aškalón jeden, za Gát jeden, za Ekrón jeden.
18. Zlatých myší bolo podľa počtu všetkých miest Filištínov, ktoré patrily tým piatim kniežatám, počnúc od ohradeného mesta až po otvorenú ves, až po ten veľký kameň Ábel, na ktorý boli položili truhlu JeHoVaHovu, a ktorý je tam až do tohoto dňa, na poli Jozuu Bét-šemešského.
19. A JeHoVaH zabil niektorých mužov z Bét-šemeša, lebo nazerali do truhly JeHoVaHovej zo všetečnosti, a pobil z ľudu sedemdesiatich mužov z päťdesiat tisíc mužov. A preto smútil ľud, že JeHoVaH porazil tak mnohých z ľudu a spôsobil tak veľkú porážku.
20. Vtedy povedali mužovia Bét-šemeša: Kto bude môcť obstáť pred JeHoVaHom, týmto svätým Bohom?! A kde ku komu má ísť od nás hore?
21. A poslali poslov k obyvateľom Kirjat-jearíma s odkazom: Filištíni vrátili truhlu JeHoVaHovu; prijdite a odneste ju k sebe hore!

  1Samuel (6/31)