1Samuel (3/31)  

1. <Povolanie Samuela. JeHoVaH o Élim>A mládenček Samuel posluhoval JeHoVaHovi pred Élim. A slovo JeHoVaHovo bolo vzácne v tých dňoch, a len málokde mal niekto prorocké videnie.
2. A stalo sa toho času, raz keď ležal Éli na svojom mieste, a jeho oči boly začaly slabnúť, takže nemohol vidieť,
3. a lampa Božia nebola ešte vyhasla, a keď ležal Samuel v chráme JeHoVaHovom, kde bola truhla Božia,
4. že zavolal JeHoVaH na Samuela, ktorý odpovedal: Tu som.
5. A bežal k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. A on mu povedal: Nevolal som. Idi zpät, ľahni si. A odíduc ľahol si.
6. A JeHoVaH zase volal na Samuela. A Samuel vstal a išiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. A povedal: Nevolal som, môj synu: len idi zpät a lež.
7. A Samuel ešte neznal JeHoVaHa, ani mu nebolo dovtedy zjavené slovo JeHoVaHovo.
8. A JeHoVaH zase volal na Samuela, po tretie. A on vstal a išiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Vtedy porozumel Éli, že JeHoVaH volá chlapca.
9. Preto povedal Éli Samuelovi: Idi, ľahni si. A keby ešte volal na teba, povieš: Hovor, JeHoVaHu, lebo tvoj služobník čuje. A tak odišiel Samuel a ľahol si na svoje miesto.
10. Potom prišiel JeHoVaH a stál. A zase volal ako po každé predtým: Samuel, Samuel! A Samuel odpovedal: Hovor, lebo tvoj služobník čuje!
11. A JeHoVaH riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Izraelovi takú vec, ktorá bude znieť v oboch jeho ušiach každému, kto ju počuje.
12. Toho dňa uvediem na Éliho všetko, čo som hovoril o jeho dome, od počiatku až po koniec.
13. A dám mu vedieť, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre neprávosť, o ktorej vedel, že jeho synovia uvodia na seba kliatbu, a nezabránil im.
14. Preto som prisahal domu Éliho, že nebude pokrytá neprávosť domu Éliho ani bitnou obeťou ani obilnou obeťou až na veky.
15. <Samuel to zjaví Élimu. Verný prorok>A Samuel ležal až do rána a potom otvoril dvere domu JeHoVaHovho. A Samuel sa bál oznámiť Élimu videnie.
16. Ale Éli zavolal Samuela a povedal: Samuel, môj synu! Ktorý odpovedal: Tu som.
17. A povedal: Aká je to vec, ktorú ti hovoril? Netaj, prosím, predo mnou. Nech ti tak učiní Bôh a tak nech pridá, ak zatajíš predo mnou niečo zo všetkého toho, čo ti hovoril.
18. Vtedy mu oznámil Samuel všetko a nezatajil ničoho pred ním. A Éli povedal: On je JeHoVaH, nech učiní to, čo je dobré v jeho očiach.
19. A Samuel rástol, a JeHoVaH bol s ním a nedal padnúť niktorému jeho slovu na zem.
20. A poznal celý Izrael od Dána až po Bér-šebu, že je Samuel verný a stály za proroka JeHoVaHovi.
21. A JeHoVaH sa znova a znova ukazoval v Síle, lebo JeHoVaH sa zjavil Samuelovi v Síle v slove JeHoVaHovom.

  1Samuel (3/31)