1Samuel (15/31)  

1. <Vojna Saulova proti Amalechovi. Agag. Saul zavrhnutý>A Samuel riekol Saulovi: Mňa bol poslal JeHoVaH, aby som ťa pomazal za kráľa, nad jeho ľudom, nad Izraelom, a tak teraz počúvaj na hlas slov JeHoVaHových.
2. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Pohliadol som na to, čo urobil Amalech Izraelovi, že mu položil úklad do cesty, keď išiel hore z Egypta
3. Preto teraz iď a zbiješ Amalecha, a zarieknuc ho na záhubu vyhladíte všetko, čo má, a nezľutuješ sa nad ním, ale usmrtíš všetko od muža až po ženu, od odrastlého dieťaťa až po kojenca, od vola až po dobytča, od veľblúda až po osla.
4. A Saul svolal ľud a spočítal ho v Telaime, dvesto tisíc peších a desať tisíc mužov z Júdu.
5. A tak prišiel Saul až k mestu Amalechovmu a postavil úklad v doline.
6. A Saul povedal Kénitovi: Odídite, ustúpte, sídite dolu zpomedzi Amalechitského, aby som ťa nezahladil s ním, lebo veď si ty učinil milosrdenstvo so všetkými synmi Izraelovými, keď išli hore z Egypta. A tak uhnul Kéni zpomedzi Amalecha.
7. Vtedy porazil Saul Amalecha, od Chavily až potiaľ, ako ideš do Šúra, ktorý je naproti Egyptu.
8. A zajal Agaga, kráľa Amalechovho, živého, a všetok ľud zahladil ostrím meča.
9. Ale Saul i s ľudom zľutoval sa nad Agagom i nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku a z krmného dobytka i z baranov a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie, a nechceli to zahladiť, dané pod kliatbu na záhubu. Ale všetko, čo bolo ničomné a prašivé, zahladili.
10. Preto stalo sa slovo JeHoVaHovo k Samuelovi povediac:
11. Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil odo mňa nenasledujúc ma a nevykonal mojich slov. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k JeHoVaHovi celú tú noc.
12. Potom vstal Samuel skoro a išiel ráno v ústrety Saulovi. A oznámil Samuelovi, že vraj Saul prišiel na Karmel v Judsku a hľa, postavil si tam pomník a obrátiac sa odtiaľ išiel ďalej a sišiel do Gilgala.
13. A keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal mu Saul: Požehnaný ty JeHoVaHovi, vykonal som slovo JeHoVaHovo.
14. Ale Samuel riekol: A jakýže je to bľakot stáda v mojich ušiach, ručanie volov, ktorý čujem?
15. A Saul povedal: Od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volov, aby bolo čo obetovať JeHoVaHovi, tvojmu Bohu, a ostatné sme, dané pod kliatbu, zahladili.
16. Ale Samuel riekol Saulovi: Nože dovoľ, aby som ti oznámil, čo mi hovoril JeHoVaH tejto noci. A povedal mu: Hovor!
17. A Samuel riekol: Či nie je tak, že keď si bol malý vo svojich očiach, že si bol učinený hlavou pokolení Izraelových? A JeHoVaH ťa pomazal za kráľa nad Izraelom.
18. Potom ťa JeHoVaH poslal na cestu a povedal: Iď a zahladíš tých hriešnikov, Amalecha, a budeš bojovať proti nemu, dokiaľ ich celkom nevyhladíš.
19. Nuž prečože si neposlúchol na hlas JeHoVaHov? Ale si sa vrhol na korisť a učinil si to zlé v očiach JeHoVaHových?
20. Na to povedal Saul Samuelovi: Veď som poslúchol na hlas JeHoVaHov a išiel som cestou, ktorou ma poslal JeHoVaH, a doviedol som Agaga, kráľa Amalechovho, a Amalecha, daného pod kliatbu som zahladil.
21. Ale ľud vzal z koristi drobné stádo a voly, prvotinu daného pod kliatbu, aby bolo čo obetovať JeHoVaHovi, tvojmu Bohu, v Gilgale.
22. No, Samuel riekol: Či azda má JeHoVaH takú záľubu v zápalných a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas JeHoVaHov? Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo JeHoVaHovo ako donášať tuk baranov.
23. Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa jako modlárstvo a bohovia. Preto, že si ty zavrhnul slovo JeHoVaHovo, zavrhnul aj on teba, aby si nebol kráľom.
24. Vtedy povedal Saul Samuelovi: Zhrešil som, že som prestúpil rozkaz JeHoVaHov i tvoje slová, lebo som sa bál ľudu a poslúchol som na ich hlas.
25. Preto teraz odpusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa klaňal JeHoVaHovi.
26. Ale Samuel riekol Saulovi: Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhnul slovo JeHoVaHovo a preto, že aj JeHoVaH zavrhnul teba, aby si nebol kráľom nad Izraelom.
27. A keď sa obrátil Samuel, aby odišiel, chytil Saul krýdlo jeho plášťa, a odtrhlo sa.
28. Vtedy mu riekol Samuel: JeHoVaH odtrhnul kráľovstvo Izraelovo od teba dnes a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu ako si ty.
29. Ani nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov ako ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želel.
30. A on povedal: Zhrešil som, avšak ma, prosím, predsa len teraz ucti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a navráť sa so mnou, aby som sa klaňal JeHoVaHovi, tvojmu Bohu.
31. A Samuel sa vrátil a išiel za Saulom, a Saul sa poklonil JeHoVaHovi.
32. Potom riekol Samuel: Doveďte ku mne Agaga, kráľa Amalechovho. A Agag išiel k nemu vesele, lebo Agag povedal vo svojom srdci: Už istotne uhla horkosť smrti.
33. Ale Samuel riekol: Ako tvoj meč osirotieval ženy pozbavujúc ich detí, tak nech nad iné ženy osireje tvoja mater! A Samuel rozsekal Agaga na kusy pred JeHoVaHom v Gilgale.
34. Potom odišiel Samuel do Rámy, a Saul odišiel hore do svojho domu, do Gibee Saulovej.
35. A Samuel neišiel viacej vidieť Saula ani ho nevidel až do dňa jeho smrti; lebo Samuel žialil za Saulom, a JeHoVaH ľutoval, že učinil Saula kráľom nad Izraelom.

  1Samuel (15/31)