1Samuel (13/31)  

1. <Jonatán pobije posádku Filištínov>Saul kraľoval rok (a skutočne kraľoval iba dva roky nad Izraelom),
2. a Saul si vybral tri tisíce mužov z Izraela, z ktorých bolo dva tisíce so Saulom v Michmase a na vrchu Bét-ela, a tisíc bolo s Jonatánom v Gibei Benjaminovej, a ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stánu.
3. A Jonatán pobil posádku Filištínov, ktorá bola v Gibei, a počuli o tom Filištíni. A Saul trúbil na trúbu po celej zemi hovoriac: Nech počujú Hebreji!
4. A celý Izrael počul, že vraj Saul pobil posádku Filištínov, a že tým je aj Izrael zošklivený u Filištínov. A ľud bol svolaný za Saulom do Gilgala.
5. <Vojna s Filištínmi. Saul obetuje všetečne. Izrael bez kováčov>Vtedy sa shromaždili Filištíni, aby bojovali s Izraelom, tridsať tisíc vozov a šesť tisíc jazdcov a ľudu jako piesku, ktorý je na brehu mora, čo do množstva. A vyjdúc hore rozložili sa táborom v Michmase, na východ od Bét-ávena.
6. A mužovia Izraelovi videli, že im je úzko, lebo ľud bol utláčaný nepriateľom, a preto sa ľud poskrýval do jaskýň, do húštin, do skál, do hradov a do jam.
7. A niektorí Hebreji, z druhej strany rieky, prešli cez Jordán do zeme Gáda a Gileáda. A Saul bol ešte vždy v Gilgale, a všetok ľud sa triasol strachom nasledujúc ho.
8. A čakal tam sedem dní, na ustanovený čas, ktorý ustanovil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Gilgala, a ľud sa rozchádzal od neho.
9. Vtedy povedal Saul: Doneste mi sem zápalnú obeť a pokojné obeti! A tak obetoval zápalnú obeť.
10. A stalo sa, keď už bol doobetoval zápalnú obeť, že tu hľa, prišiel Samuel, a Saul mu vyšiel oproti, aby ho pozdravil.
11. Ale Samuel riekol: Čo si to urobil?! A Saul povedal: Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa, a že si ty neprišiel na ustanovený čas tých dní, a že sa Filištíni shromaždili do Michmasa,
12. povedal som: Teraz sídu Filištíni proti mne do Gilgala, a tvári JeHoVaHovej som ešte neuprosil, preto tedy som sa premohol a obetoval som zápalnú obeť.
13. A Samuel riekol Saulovi: Bláznovstvo si vykonal, neostríhal si prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, ktoré ti prikázal, lebo teraz by bol JeHoVaH pevne postavil tvoje kráľovstvo nad Izraelom, takže by bolo trvalo až na veky.
14. Ale teraz neostojí tvoje kráľovstvo. JeHoVaH si už vyhľadal muža podľa svojho srdca, a JeHoVaH mu prikáže, aby bol vojvodcom nad jeho ľudom, lebo si neostríhal toho, čo ti prikázal JeHoVaH.
15. Potom vstal Samuel a odišiel z Gilgala hore do Gibee Benjaminovej. A Saul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal s ním, a bolo ho okolo šesťsto mužov.
16. A Saul a Jonatán, jeho syn, i ľud, ktorý sa nachádzal s nimi, dleli v Gibei Benjaminovej, a Filištíni táborili v Michmase.
17. Potom vyšiel zhubca z tábora Filištínov vo troch čatách; jedna čata sa obrátila na cestu do Ofry, do zeme Šuala,
18. druhá čata sa obrátila na cestu do Bét-choróna, a tretia čata sa obrátila na cestu územia, ktoré hľadí na dolinu Cebojim, na púšť.
19. A kováč sa nenašiel v celej zemi Izraelovej, lebo Filištíni boli povedali: Aby si nenarobili Hebreji mečov alebo kopíj.
20. Preto chodievali všetci Izraeliti dolu k Filištínom ostriť, každý svoje čerieslo, svoju motyku, svoju sekeru a svoj rýl.
21. Takým činom malo všetko štrbiny: čeriesla, motyky, trojrohé vidly, sekery; i pohonný osteň museli ta ísť napraviť.
22. A tak bolo, že v deň boja nenašlo sa meča ani kopije v ničej ruke zo všetkého ľudu, ktorý bol so Saulom a s Jonatánom; našlo sa iba pre Saula a pre Jonatána, jeho syna.
23. A posádka Filištínov vyšla k priechodu Michmasa.

  1Samuel (13/31)