1Samuel (12/31)  

1. <Samuel obviňuje Izraela. Samuelova bezúhonnosť>A Samuel riekol všetkému Izraelovi: Hľa, počul som na váš hlas vo všetkom, čo ste mi hovorili, a ustanovil som nad vami kráľa.
2. A teraz hľa, kráľ chodí pred vami, a ja som sa zostarel a ošedivel som. A moji synovia, hľa, sú s vami. A ja som chodil pred vami od svojej mladosti až do tohoto dňa.
3. Hľa, tu som, vydajte svedoctvo proti mne pred JeHoVaHom a pred jeho pomazaným: čieho vola som kedy vzal a čieho osla som vzal? Alebo koho som kedy utiskoval? Komu som ublížil alebo z čej ruky som vzal úplatok, aby som ním bol dal zaslepiť svoje oči? A vrátim vám.
4. A povedali mu: Neutiskoval si nás ani si nám neublížil ani si nevzal z ničej ruky ničoho.
5. A ešte im riekol: JeHoVaH je svedkom proti vám a svedkom jeho pomazaný tohoto dňa, že ste nenašli v mojej ruke ničoho. A oni povedali: Je svedkom.
6. A Samuel riekol ľudu: JeHoVaH je svedkom, ten, ktorý učinil Mojžiša i Árona a ktorý vyviedol vašich otcov hore z Egyptskej zeme.
7. Preto teraz stojte, aby som sa súdil s vami pred JeHoVaHom dotyčne všetkých spravedlivých skutkov JeHoVaHových, ktoré učinil s vami i s vašimi otcami.
8. Potom, keď vošiel Jakob do Egypta, a keď kričali vaši otcovia k JeHoVaHovi, poslal JeHoVaH Mojžiša a Árona, a vyviedli vašich otcov von z Egypta a usadili ich na tomto mieste.
9. Ale zabudli na JeHoVaHa, svojho Boha, a preto ich predal do ruky Sizeru, veliteľa vojsku v Chacore, a do ruky Filištínov a do ruky kráľa Moábov, a bojovali proti nim.
10. A kričali na JeHoVaHa a vraveli: Zhrešili sme, lebo sme opustili JeHoVaHa a slúžili sme Bálom a Astartám. A tak teraz nás vytrhni z ruky našich nepriateľov, a budeme ti slúžiť.
11. A JeHoVaH poslal Jerubbála a Bedána a Jeftu a Samuela a vytrhol vás z ruky vašich nepriateľov naokolo, a bývali ste bezpečne.
12. A keď ste videli, že Nachaš, kráľ synov Ammonových, prišiel na vás, povedali ste mi: Nie, ale kráľ bude kraľovať nad nami, kým predsa JeHoVaH, váš Bôh, je vaším kráľom.
13. <Len ak sa budú báť JeHoVaHa, bude dobre>Tak teraz hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali. A tedy hľa, JeHoVaH ustanovil nad vami kráľa.
14. Jestli sa budete báť JeHoVaHa a budete mu slúžiť a budete poslúchať jeho hlas a nebudete sa spierať reči JeHoVaHovej, a jestli budete i vy i kráľ, ktorý kraľuje nad vami, kráčať za JeHoVaHom, svojím Bohom, bude všetko dobre;
15. ale ak nebudete poslúchať hlasu JeHoVaHovho a budete sa spierať reči JeHoVaHovej, vtedy bude ruka JeHoVaHova proti vám i proti vašim otcom.
16. I teraz tedy stojte a vidzte tú veľkú vec, ktorú učiní JeHoVaH pred vašimi očami.
17. Či nie je dnes žatva pšenice? Budem volať k JeHoVaHovi, a dá, že bude hrmieť a bude padať dážď, a tak poznajte a vidzte, že je veľké vaše zlo, ktoré ste vykonali v očiach JeHoVaHových, žiadať si kráľa.
18. Tak volal Samuel k JeHoVaHovi, a JeHoVaH dal, aby hrmelo, a aby padal dážď toho dňa. A všetok ľud sa veľmi bál JeHoVaHa i Samuela.
19. <Modlí sa za svojich služobníkov.>Vtedy povedal všetok ľud Samuelovi: Modli sa za svojich služobníkov JeHoVaHovi, svojmu Bohu, aby sme nezomreli, lebo sme pridali ku všetkým svojim hriechom i toto zlé, že sme si žiadali kráľa.
20. A Samuel riekol ľudu: Nebojte sa. Vy ste pravda učinili všetko toto zlé, ale už len neodstupujte od JeHoVaHa, tak aby ste ho nenasledovali, lež budete slúžiť JeHoVaHovi celým svojím srdcom!
21. A neodstupujte od JeHoVaHa, lebo by ste sa obrátili po márnosti, po veciach, ktoré neprospejú ani nevytrhnú, pretože sú márnosť.
22. Lebo JeHoVaH neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože JeHoVaHovi sa zaľúbilo učiniť vás sebe ľudom.
23. Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti JeHoVaHovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej.
24. Len sa bojte JeHoVaHa a slúžte mu v pravde celým svojím srdcom, lebo veď len vidzte tie veľké veci, ktoré učinil s vami!
25. Ale ak by ste predsa len robili zlé, zahyniete i vy i váš kráľ.

  1Samuel (12/31)