1Peter (2/5)  

1. <Vznešené povolanie veriacich: kráľovské kňazstvo>A tak složiac každú zlosť a každú lesť a pokrytstvá a závisti a všetky pomluvy
2. jako priam teraz zrodené nemluvniatka žiadostiví buďte mlieka bezo ľsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie,
3. akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý,
4. ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, jako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému,
5. i sami sa jako živé kamene buduj(e)te, duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
6. Preto je aj napísané v Písme: Hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený.
7. Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia,
8. im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj určení.
9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla,
10. ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo.
11. <Vzhľadom na svoje povolanie zdŕžať sa telesných žiadostí a byť poddaný vrchnosti>Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši.
12. Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia.
13. A tak buďte poddaní každému ľudskému stvoreniu pre Pána, buďto kráľovi, jako najvyššiemu,
14. buďto vladárom, ako ním posielaným na pomstu zle činiacich a na chválu dobre činiacich.
15. Lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobre činiac zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí.
16. Jako slobodní, a nie ako takí, ktorí majú slobodu na zásteru zlosti, ale jako sluhovia Boží.
17. Všetkých uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite.
18. Čeľadíni takí, ktorí sa podriaďujú v celej bázni pánom, a to nie len dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným;
19. lebo to je milosť, ak niekto pre dobré svedomie Božie znáša zármutky trpiac nespravedlivo.
20. Lebo veď aká je to sláva, čo hoci i pohlavky trpíte, ak hrešíte?! Ale ak dobre robíte a tak bez viny trpiac znášate, to je milosť u Boha.
21. <Pán príkladom v utrpení>Lebo nato ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje,
22. ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť;
23. ktorý, keď mu zlorečili, on nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravedlivo súdi,
24. ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení.
25. Lebo ste boli jako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi svojich duší.

  1Peter (2/5)