1Kings (9/22)  

1. <JeHoVaH sa znova ukáže Šalamúnovi>A stalo sa, keď dostaväl Šalamún dom JeHoVaHov a dom kráľov a dokonal všetko to, čo si žiadal Šalamún, čo chcel učiniť,
2. ukázal sa JeHoVaH Šalamúnovi po druhé, jako sa mu ukázal v Gibeone,
3. a JeHoVaH mu riekol: Počul som tvoju modlitbu a tvoju pokornú prosbu, ktorú si prosil predo mnou: posvätil som tento dom, ktorý si vystavil, aby som tam položil svoje meno, a aby tam bolo až na veky, a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni.
4. A ty, ak budeš chodiť predo mnou tak, ako chodil Dávid, tvoj otec, v bezúhonnosti srdca a v úprimnosti činiac všetko tak, ako som ti prikázal, a budeš ostríhať moje ustanovenia a moje súdy,
5. vtedy postavím pevne trón tvojho kráľovstva nad Izraelom, aby stál na veky, jako som hovoril Dávidovi, tvojmu otcovi, povediac: Nebude ti vyhladený muž s trónu Izraelovho.
6. Ale jestli sa naozaj odvrátite nazpät vy alebo vaši synovia nenasledujúc ma a tak nebudete ostríhať moje prikázania, moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pojdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať,
7. vyplienim Izraela s povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som posvätil svojmu menu, odvrhnem od svojej tvári, a Izrael bude za príslovie a za ostrý posmech medzi všetkými národami.
8. A tento dom bude vrcholom; každý, kto pojde popri ňom, zdesí sa a zhýkne od údivu, a povedia: Prečo tak učinil JeHoVaH tejto zemi a tomuto domu?
9. A rieknu: Preto, že opustili JeHoVaHa, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egyptskej zeme, a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im, preto uviedol JeHoVaH na nich všetko toto zlé.
10. <Šalamún daruje Chíramovi mestá>A stalo sa po dvadsiatich rokoch, v ktorých staväl Šalamún tie dva domy, dom JeHoVaHov a dom kráľov,
11. pri čom Chíram, kráľ Týru, podporoval Šalamúna zaopatrujúc ho cedrovým drevom a zlatom podľa všetkej jeho žiadosti, že vtedy dal kráľ Šalamún Chíramovi dvadsať miest v Galilejskej zemi.
12. A Chíram vyšiel z Týru, aby videl mestá, ktoré mu dal Šalamún, a neľúbily sa mu.
13. A riekol: Čo sú to jaké mestá, ktoré si mi dal, môj brat? A nazval ich zemou Kábul (* Asi: Neľúbe), a tak sa volajú až do tohoto dňa.
14. A Chíram poslal kráľovi sto dvadsať hrivien zlata.
15. <Stavby Šalamúnove; synovia Izraelovi slobodní a iné>A toto je vec tej dávky, ktorú vybral kráľ Šalamún, aby staväl dom JeHoVaHov a svoj dom a Millo a múr Jeruzalema a Chácor a Megiddo a Gázer.
16. Faraon, kráľ Egypta, bol vyšiel hore a zaujal Gázer a vypálil ho ohňom a Kananejov, ktorí bývali v meste, pobil, a dal ho do vena svojej dcére, žene Šalamúnovej.
17. A Šalamún vystavil Gázer a Dolný Bét-choron,
18. Baalát a Tadmor na púšti, v zemi,
19. a všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, mestá vozov a mestá jazdcov a iné, čo si všetko žiadal Šalamún, čo si žiadal vystaviť v Jeruzaleme a na Libanone jako aj v celej zemi svojho panovania.
20. Čo do všetkého ľudu, ktorý bol pozostal z Amorejov, Hetejov, Ferezejov, Hevejov a z Jebuzejov, ktorí neboli zo synov Izraelových,
21. čo do ich synov, ktorí boli pozostali po nich v zemi, ktorých nemohli synovia Izraelovi, jako zakliatych, vyhubiť, tým uložil Šalamún poddanskú službu jako daň, a je tak až do tohoto dňa.
22. Ale zo synov Izraelových nedal Šalamún nikoho do služby poddanstva, lebo tí boli mužmi vojny a boli jeho služobníkmi, jeho kniežatami, jeho vojennou družinou a veliteľmi nad jeho vozmi a jeho jazdcami.
23. Toto boli poprední úradníci, ktorí boli nad dielom Šalamúnovým: bolo ich päťsto päťdesiat. Tí vládli nad ľudom, ktorý pracoval na diele.
24. Len dcéra faraonova odišla hore z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystavil. Vtedy staväl Millo.
25. A Šalamún obetoval trikrát do roka zápalné obeti a pokojné obeti na oltári, ktorý vystavil JeHoVaHovi, a kadil tým na oltári, ktorý bol pred JeHoVaHom. A tak tedy dokonal dom.
26. <Šalamúnove lode>A kráľ Šalamún narobil lodí v Ecjon-gábere, ktoré je pri Elóte na brehu Rudého mora, v zemi Edomovej.
27. A Chíram poslal na tých lodiach svojich služobníkov, zkúsených plavcov, ktorí znali more, so služobníkmi Šalamúnovými.
28. A prišli do Ofíra a vzali odtiaľ zlata štyristo dvadsať hrivien a dopravili ho ku kráľovi Šalamúnovi.

  1Kings (9/22)