1Kings (7/22)  

1. <Stavba domu Šalamúnovho>A svoj dom staväl Šalamún trinásť rokov, a tak dostavil celý svoj dom.
2. A vystavil dom z lesa Libanona; sto lakťov bola jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška, na štyroch radoch cedrových stĺpov, a tesané hrady cedrové boly na stĺpoch.
3. Pokrytý bol cedrovinou hore nad izbami, ktoré boly na stĺpoch, ktorých bolo štyridsaťpäť, po pätnástich v jednom rade.
4. Okien boly tri rady, oblok proti obloku po trikrát.
5. A všetky dvere a podvoje boly štvorhranné čo do svetelnosti, a oblok proti obloku trikrát.
6. A spravil stĺpovú sieň: päťdesiat lakťov jej dĺžka a tridsať lakťov jej šírka, a iná sieň pred nimi, i stĺpy i výpustok trámu pred nimi.
7. A spravil aj trónnu sieň, kde súdil, súdnu sieň, ktorá bola pokrytá cedrovinou od podlahy po povalu.
8. <Dom dcéry faraonovej>A jeho dom, v ktorom býval, na druhom dvore z druhej, zadnej strany siene, bol stavbou toho istého druhu jako jako toto. A vystavil a zariadil dom dcére faraonovej, ktorú si vzal Šalamún za ženu, ktorý bol ako táto sieň.
9. Všetko to bolo z drahocenných kameňov, tesaných podľa miery, pílených pílou z prednej i zo zadnej strany, a to od základu až ku stropu a zvonku až po veľký dvor.
10. A základ bol z drahých kameňov, veľkých kameňov, z kameňov na desať lakťov a z kameňov na osem lakťov.
11. A hore, nad základom, boly drahé kamene, tesané podľa miery, a cedrina.
12. A veľký dvor všade dookola zo troch radov tesaného kameňa a z jedného radu cedrových trámov, a také isté zariadenie mal i vnútorný dvor domu JeHoVaHovho i sieň domu.
13. <Zariadenie chrámu. Stĺpy, makovice, mreže>A kráľ Šalamún poslal poslov a vzal Chírama z Týru.
14. Bol to syn ženy vdovy z pokolenia Naftaliho, ktorého otec bol človek z Týru. Bol to remeselník, ktorý robil z medi a bol naplnený múdrosťou, rozumnosťou a umením, aby robil všelijaké dielo z medi, a tedy prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a robil všetko jeho dielo.
15. A utvoril dva stĺpy z medi. Osemnásť lakťov bola výška jedného stĺpa a jeho obvod dvanásť lakťov a tak i druhého stĺpa.
16. Spravil i dve makovice-hlavice, aby ich dal na vrch stĺpov, uliate z medi. Päť lakťov bola výška jednej makovice a päť lakťov výška druhej makovice.
17. A makovice, ktoré boly hore na stĺpoch, maly na sebe mrežinu, spravenú na spôsob práce pletiva, šnúry na spôsob práce reťazí; sedem mala jedna makovica a sedem mala druhá makovica.
18. A tak spravil tie stĺpy a dva rady dookola na jedno pletivo pokryť makovice, ktoré boly hore, zrnatých jabĺk, a tak spravil aj druhej makovici.
19. A makovice, ktoré boly hore na stĺpoch, čo do práce boly podoby ľalií, v sieni, na štyri lakte.
20. Také boly makovice na oboch stĺpoch, aj hore pri vypukline, ktorá bola za pletivom. A zrnatých jabĺk bolo dvesto, upravených v rady dookola, na makovici, na jednej i na druhej.
21. A postavil stĺpy sieni chrámu. A keď postavil pravý stĺp, nazval jeho meno Jachín (* Stavia pevne). A keď postavil ľavý stĺp, nazval jeho meno Boaz (* V ňom je sila).
22. A hore na vrchu stĺpov bola práca podoby ľalií. A tak bolo dokonané dielo stĺpov.
23. <Medené more>A spravil uliate more. Desať lakťov šírky bolo od jedného jeho kraja po jeho druhý kraj, a bolo okrúhle dookola, a jeho výška bola päť lakťov, a šnúra tridsiatich lakťov ho objala dookola.
24. A pod jeho krajom ho objímaly ozdoby, divé uhorky, dookola, po desiatich v lakti, ktoré obkľučovaly more dookola; dva rady bolo tých divých uhoriek, ktoré boly s ním spolu sliate.
25. Stálo na dvanástich voloch, z ktorých tri hľadely na sever, tri hľadely na západ, tri hľadely na juh, a tri hľadely na východ, a more bolo na nich svrchu, a všetky ich zadky boly obrátené dovnútra.
26. Jeho trúbka bola na dlaň; jeho kraj bol taký, jako býva spravený kraj u kalicha, jako kvet ľalie; pojímalo dva tisíce batov.
27. <Podstavce>A spravil desať vozových podstavcov z medi. Štyri lakte bola dĺžka jedného podstavca, štyri lakte jeho šírka a tri lakte jeho výška.
28. Práca každého toho podstavca bola takáto: maly po bokoch uzavierajúce steny, a tie uzavierajúce steny boly medzi okrajnými došticami.
29. A na tých uzavierajúcich stenách, ktoré boly medzi došticami, boli ľvi, voly a cherubi, a nad tými došticami bol svrchu stĺpec a pod ľvami a volmi boly vence, spravené tak, ako čo by visely.
30. Každý podstavec mal štyri medené kolesá a medené osi, a jeho štyri nohy, stojace na osiach, maly pliecka; a pliecka boly uliate pod umyvákom, a za každým z nich boly vence.
31. A jeho ústie zvnútra makovice a hore na lakeť, a jeho ústie bolo okrúhle, spravené jako stĺpec, na poldruha lakťa, a aj na jeho ústí boly rezby, ale ich uzavierajúce steny boly štvorhranné, nie okrúhle.
32. Tie štyri kolesá boly pod tými stenami jako aj opory kolies, na podstavci, a výška jedného kolesa bola poldruha lakťa.
33. A práca tých kolies bola, jako býva práca kolesa u voza; ich záosky, ich lúkote, ich špice, ich hlavy, všetko bolo uliate.
34. A spravil štyri pliecka na štyri uhly každého podstavca; jeho pliecka boly z neho, z podstavca.
35. A hore na podstavci bolo pol lakťa výšky, okrúhle dookola, a hore na podstavci boly jeho opory a jeho uzavierajúce steny z neho.
36. A povyrýval na doskách, na jeho oporách a na jeho uzavierajúcich stenách cherubov, ľvov, a palmy podľa toho, koľko malo ktoré prázdnej plochy, a vence dookola.
37. Na ten spôsob spravil tých desať vozových podstavcov. Všetky boly z jednej a tej istej liatiny, maly jednu a tú istú mieru a jednu a tú istú podobu.
38. A spravil desať medených umyvákov. Každý umyvák objímal štyridsať batov, a každý umyvák bol na štyri lakte, jeden umyvák na jeden podstavec a tak pre všetkých desať podstavcov.
39. A dal päť podstavcov na pravú stranu domu a päť na ľavú stranu domu a more dal z pravej strany domu, na východ, proti juhu.
40. <Vypočítanie vecí>A tak spravil Chíram tie umyváky, lopaty i čaše. A Chíram dokonal všetko dielo, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi pre dom JeHoVaHov;
41. dva stĺpy a dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch, a dve pletivá pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch;
42. štyristo zrnatých jabĺk pre dve pletivá, dva rady zrnatých jabĺk pre jedno pletivo, aby pokryly dve hlavice makovíc, ktoré boly na stĺpoch;
43. desať podstavcov a desať umyvákov na tie podstavce;
44. jedno more a dvanásť volov pod more;
45. hrnce, lopaty a čaše a všetko to náradie, ktoré robil Chíram kráľovi Šalamúnovi pre dom JeHoVaHov, bolo z hladenej medi.
46. Na rovine Jordána ich ulieval kráľ vo formách z ílovitej zeme medzi Sukkótom a medzi Caretánom.
47. A Šalamún nechal všetko to náradie nevážené pre množstvo kovu, náramne veľké; nevyhľadávala sa váha medi.
48. <Zlatý oltár, stôl, svietniky, lampy a iné>A tedy Šalamún spravil všetko náradie, ktoré patrilo domu JeHoVaHovmu: zlatý oltár, zlatý stôl, na ktorom bol chlieb tvári Božej,
49. svietnikov päť na pravej strane a päť na ľavej pred svätyňou svätých z rýdzeho zlata i kvety, lampy i štipce na čistenie, všetko zo zlata;
50. misky, nože, čaše, panvy a kadidlá, z rýdzeho zlata, a čepy pre dvere vnútorného domu, pre svätyňu svätých, a pre dvere domu, pre chrám zo zlata.
51. A tak bolo dokončené všetko dielo, ktoré robil kráľ Šalamún pre dom JeHoVaHov. A Šalamún vniesol ta zasvätené veci Dávida, svojho otca, striebro a zlato a náradie; dal to medzi poklady domu JeHoVaHovho.

  1Kings (7/22)