1Kings (6/22)  

1. <Stavba chrámu Šalamúnovho a Božie zasľúbenie>A stalo sa štyristo osemdesiateho roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, štvrtého roku, mesiaca zíva, ktorý je druhý mesiac, kraľovania Šalamúnovho nad Izraelom, že začal staväť dom JeHoVaHovi.
2. A dom, ktorý staväl kráľ Šalamún JeHoVaHovi, bol šesťdesiat lakťov dlhý, dvadsať široký a tridsať lakťov vysoký.
3. Sieň pred chrámom domu bola dvadsať lakťov dlhá, pred šírkou domu, desať lakťov široká, pred domom.
4. A spravil domu obloky, zvonku široké, do vnútra úžené.
5. A pribudoval na stenu domu prístavok naokolo, na steny domu naokolo chrámu i svätyne svätých, a narobil izieb dookola.
6. Spodný prístavok bol vnútri päť lakťov široký, stredný bol šesť lakťov široký, a tretí bol sedem lakťov široký, pretože dal porobiť ústupky na stene domu zvonku naokolo, aby hrady nedržaly vo stenách domu.
7. A dom, keď bol staväný, staväný bol z hotového kameňa, už tak dopraveného z lomu, a tak ani kladiva ani sekery ani vôbec nijakého nástroja železného nebolo počuť pri dome, keď bol staväný.
8. Dvere do strednej izby boly na pravej strane domu, a po točitých schodoch chodili hore do strednej a zo strednej hore do tretej.
9. A tak staväl dom i dokonal ho a pokryl dom hradami a cedrovými doskami.
10. A vystavil prístavbu k celému domu; päť lakťov bola jej výška, a držala sa domu cedrovými hradami.
11. A stalo sa slovo JeHoVaHovo k Šalamúnovi povediac:
12. Čo do tohoto domu, ktorý staviaš, ak budeš chodiť v mojich ustanoveniach a budeš činiť moje súdy a ostríhať všetky moje prikázania chodiac v nich, postavím svoje slovo pri tebe, ktoré som hovoril Dávidovi, tvojmu otcovi.
13. A budem bývať prostred synov Izraelových a neopustím svojho ľudu Izraela.
14. <O rôznych čiastkach chrámu>A tedy Šalamún staväl dom i dostavil ho.
15. A vystavil steny domu vnútri z cedrových dosiek; od podlahy domu až po steny stropu pokryl drevom vnútri, a podlahu domu pokryl jedľovými doskami.
16. A tedy vystavil tých dvanásť lakťov steny od zadnej časti domu z cedrových dosiek, od podlahy až po steny, a vystavil mu to, totiž domu, vnútri za príbytok Boží, za svätyňu svätých.
17. Dom bol na štyridsať lakťov; to bol predný chrám.
18. A tedy cedrina bola na dome zvnútra, rezby v podobe divých uhoriek a otvorených kvetov. Všetko to bola cedrina; nebolo vidieť kameňa.
19. A príbytok, svätyňu svätých, pripravil vnútri prostred domu, aby ta dal truhlu smluvy JeHoVaHovej.
20. Vnútro svätyne svätých malo dvadsať lakťov dĺžky, dvadsať lakťov šírky a dvadsať lakťov svojej výšky, a pokryl ho čistým zlatom a pokryl aj cedrový oltár.
21. A tedy Šalamún pokryl dom zvnútra čistým zlatom a vnútro svätyne svätých povliekol zlatými reťazmi a tak tedy ju pokryl zlatom.
22. A pokryl celý dom zlatom až i dokonal celý dom, i celý oltár, ktorý patril svätyni svätých, pokryl zlatom.
23. A v svätyni svätých spravil dvoch cherubov z olivového dreva; obidvoch výšky bolo po desiatich lakťoch.
24. Päť lakťov bolo jedno krýdlo cheruba, a päť lakťov bolo druhé krýdlo cheruba; desať lakťov bolo od konca jeho jedného krýdla po koniec jeho druhého krýdla.
25. A taktiež i druhý cherub bol na desať lakťov, jednu a tú istú mieru a jednu a tú istú podobu mali obidvaja cherubi.
26. Výška jedného cheruba bola desať lakťov a tak i druhého cheruba.
27. A dal cherubov doprostred vnútorného domu, a roztiahli krýdla cherubov tak, že krýdlo jedného sa dotýkalo jednej steny, a krýdlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny, a čo do ich krýdel vystretých doprostred domu, dotýkali sa; krýdlo sa dotýkalo krýdla.
28. A pokryl cherubov zlatom.
29. A všetky steny domu dookola vyzdobil rytými rezbami cherubov, paliem, rozvitých kvetov zvnútra i zvonku.
30. A podlahu domu pokryl zlatom zvnútra i zvonku, pred cherubínmi i za nimi.
31. A za vchod do svätyne svätých spravil dvere z olivového dreva; stĺpec podvojí pätina steny.
32. Obe krýdla dvier boly z olivového dreva, na ktorých vyrezal rezby cherubov, paliem a rozvitých kvetov a pokryl zlatom a potiahol i cherubov i palmy zlatom.
33. Tak spravil i vchodu do chrámu, podvoje z olivového dreva zo štvrtiny steny.
34. A bolo to dvoje krýdel dverí z jedľového dreva. Dve dosky tvorily jedno krýdlo dverí, ktoré sa otáčaly, a dve dosky tvorily druhé krýdlo dverí, ktoré sa tiež otáčaly.
35. A vyrezal na nich cherubov, palmy a rozvinuté kvety a pokryl zlatom, patrične po rezbách.
36. A vystavil vnútorný dvor tri rady stĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných stĺpov cedrových.
37. Štvrtého roku bol založený dom JeHoVaHov, v mesiaci zíve,
38. a jedenásteho roku, v mesiaci búle, ktorý to mesiac je ôsmy mesiac, dom bol dokonaný so všetkými svojimi vecami a so všetkými svojimi príslušnosťami. A staväl ho sedem rokov.

  1Kings (6/22)