1Kings (4/22)  

1. <Šalamúnove kniežatá>A tak bol kráľ Šalamún kráľom nad celým Izraelom.
2. A toto boly jeho kniežatá: Azariáš, syn Cádoka, kňaza;
3. Elichoref a Achiáš, synovia Šíšu, pisári. Jehošafat, syn Achiúdov, kancelár.
4. Benaiáš, syn Jehojadov, bol nad vojskom, a Cádok a Ebiatár boli kňazi.
5. Azariáš, syn Nátanov, bol nad úradníkmi, a Zabúd, syn Nátanov, prostredkujúci úradník dvorný, priateľ kráľov.
6. Achíšar bol nad domom a Adoníram, syn Abdu nad daňami.
7. A Šalamún mal dvanástich úradníkov nad celým Izraelom, ktorí zaopatrovali kráľa i jeho dom. Mesiac do roka bol na jedného zaopatrovať.
8. A toto sú ich mená: Ben-chúr na vrchu Efraimovom;
9. Ben-deker v Mákaci, v Šaalbíme, v Bét-šemeši a v Elone Bét-chanána;
10. Ben-chésed v Arubbóte; jemu patrilo Socho i celá zem Chéferova;
11. Ben-abinadáb, ktorému patrila celá výšina Dór; Táfatu, dcéru Šalamúnovu, mal za ženu;
12. Baana, syn Achilúdov, mal Taanách, Megiddo a celý Bét-šean, ktorý je pri Caretáne pod Jizreelom od Bét-šeana až po Ábel-mecholu a až za Jokmeam;
13. Ben-géber bol v Rámot-gileáde; jemu patrily dediny Jaira, syna Manassesovho, ktoré sú v Gileáde; jeho bol kraj Argob, ktorý je v Bázane, šesťdesiat veľkých miest, ohradených múrami a s medenými závorami;
14. Achinadáb, syn Iddov, bol vyslaný do Machnaima;
15. Achimaac v Naftalime; aj ten si vzal Bašematu, dcéru Šalamúnovu, za ženu;
16. Baana, syn Chušaiho, v Asere a v Alóte;
17. Jehošafat, syn Parúchov, v Izacháre;
18. Šimei, syn Élu, v Benjamine;
19. Géber, syn Úriho, v zemi Gileáda, v zemi Síchona, amorejského kráľa, a v zemi Óga, bázanského kráľa, a to len jeden úradník, ktorý bol v zemi.
20. <Pokoj, veľkosť a sláva kráľovstva Šalamúnovho>Júdu a Izraela bolo vtedy mnoho, jako piesku, ktorý je pri mori, čo do množstva; jedli a pili a veselili sa.
21. A Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od rieky až po zem Filištínov a až po hranicu Egypta. Donášali dary a slúžili Šalamúnovi po všetky dni jeho života.
22. A potravy Šalamúnovej bolo na jeden deň tridsať korov bielej múky jemnej a šesťdesiat korov obyčajnej múky,
23. desať vykŕmených volov a desať volov z paše a sto kusov drobného dobytka krome jeleňov, sŕn a divých kôz a kŕmenej hydiny.
24. Lebo on vládol všade z tejto strany rieky, od Tifsachu až po Gazu, nad všetkými kráľmi, ktorí boli z tejto strany rieky, a mal pokoj zo všetkých strán dookola.
25. A Júda a Izrael bývali bezpečne, každý pod svojím viničom a pod svojím fíkom od Dána až po Béršebu po všetky dni Šalamúnove.
26. A Šalamún mal štyridsať tisíc jasieľ pre kone ku svojim vozom a dvanásť tisíc jazdcov.
27. A tamtí úradníci zaopatrovali potravou kráľa Šalamúna i každého, kto sa blížil stolu kráľa Šalamúna, každý svoj mesiac; nepripustili, aby sa niečo nedostávalo.
28. I jačmeň i slamu pre kone i pre jazdné kone rýchle dopravovali na miesto, kde ktorý bol, každý tak, ako mu bolo naložené.
29. <Múdrosť Šalamúnova>A Bôh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca čo do vedomostí jako piesku na brehu mora.
30. Múdrosť Šalamúnova bola väčšia ako múdrosť všetkých synov východu a než všetka múdrosť Egypťanov.
31. Áno, bol múdrejší nad všetkých ľudí, nad Étana Ezrachitského, nad Hémana, nad Kalkola a nad Dardu, synov Macholových, a jeho meno sa roznieslo po všetkých národoch dookola.
32. Hovoril tri tisíce prísloví, a jeho piesní bolo tisíc a päť.
33. Hovoril o stromoch, od cedry, ktorá je na Libanone, až po yzop, ktorý rastie na múre, a hovoril o hovädách, o vtákoch a plazoch aj o rybách.
34. A prichádzali zo všetkých národov, aby počuli múdrosť Šalamúnovu, od všetkých kráľov zeme, ktorí počuli o jeho múdrosti.

  1Kings (4/22)