1Kings (16/22)  

1. <Proroctvo Jehu-va proti Bášovi>A stalo sa slovo JeHoVaHovo k Jehu-vovi, synovi Chananiho, proti Bášovi povediac:
2. Pretože som ťa povýšil z prachu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom, a že si chodil po ceste Jeroboámovej a spôsobil si to, aby hrešil môj ľud Izrael, aby ma popudzovali svojimi hriechami,
3. hľa, odpracem po Bášovi i po jeho dome a dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebátovho.
4. Toho, kto zomrie Bášovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto mu zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci.
5. A ostatné deje Bášove a to, čo robil, i jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
6. A tak ľahol Báša a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Tirci. A kraľoval Éla, jeho syn, miesto neho.
7. A tedy aj skrze Jehu-va, syna Chananiho, proroka, stalo sa slovo JeHoVaHovo k Bášovi a k jeho domu, a to pre všetko to zlé, ktoré páchal, zlé v očiach JeHoVaHových, popudzujúc ho dielom svojich rúk, aby bol ako dom Jeroboámov, a preto, že ho zabil.
8. <Éla. Zimri ho zabije a pobije celý jeho dom>V dvadsiatom šiestom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Éla, syn Bášov, nad Izraelom v Tirci dva roky.
9. A spiknul sa proti nemu jeho sluha Zimri, veliteľ polovice vozov, práve vtedy, keď pil v Tirci a bol opilý, v dome Arcu, ktorý bol nad jeho domom v Tirci.
10. Vtedy prišiel Zimri a uderil ho a zabil ho v dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho.
11. A stalo sa, keď už kraľoval, hneď ako dosadol na jeho trón, že pobil celý dom Bášov. Neponechal mu ani močiaceho na stenu ani jeho príbuzných, ktorí by ho boli mali právo pomstiť, ani niktorého jeho priateľa.
12. A tak vyhladil Zimri celý dom Bášov podľa slova JeHoVaHovho, ktoré hovoril o Bášovi, skrze proroka Jehu-va,
13. pre všetky hriechy Bášu a pre hriechy Élu, jeho syna, ktorými hrešili a ktorými spôsobili to, že hrešil Izrael popudzujúc JeHoVaHa, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami.
14. A ostatné deje Élove a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
15. <Zimri, robil zlé. Spálený>V dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Zimri v Tirci sedem dní. A ľud táboril proti Gibbetonu, ktorý patril Filištínom.
16. A keď počul ľud, ktorý táboril pri Gibbetone, že vraj sa spiknul Zimri a že aj zabil kráľa, učinil celý Izrael Omriho, veliteľa vojska, kráľom nad Izraelom toho dňa v tábore.
17. Vtedy odišiel Omri a celý Izrael s ním od Gibbetona hore a obľahli Tircu.
18. A stalo sa, keď videl Zimri, že je mesto zaujaté, vošiel do paláca domu kráľovho a spálil nad sebou dom kráľov ohňom a zomrel,
19. pre svoje hriechy, ktorými hrešil robiac to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, chodiac po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorý spáchal, spôsobiac to, aby hrešil Izrael.
20. A ostatné deje Zimriho a jeho spiknutie, ktorým sa spiknul, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
21. <Tibni a Omri. Omri robil zlé>Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje: polovica ľudu išla za Tibnim, synom Ginatovým, aby ho učinila kráľom, a polovica išla za Omrim.
22. Ale zvíťazil ľud, ktorý išiel za Omrim, nad ľudom, ktorý išiel za Tibnim, synom Ginatovým. A tak zomrel Tibni, a kraľoval Omri.
23. V tridsiatom prvom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Omri nad Izraelom, dvanásť rokov; v Tirci kraľoval šesť rokov.
24. A kúpil vrch Samáriu od Šemera za dve hrivny striebra. A keď vystavil vrch, nazval meno mesta, ktoré vystavil, po mene Šemera, pána vrchu, Samáriou.
25. A Omri robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a robil horšie od všetkých, ktorí boli pred ním.
26. A chodil po všetkých cestách Jeroboáma, syna Nebátovho, a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, že hrešil Izrael, aby popudzoval JeHoVaHa, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami.
27. A ostatné veci Omriho, ktoré robil, a jeho udatnosť, ktorú dokázal, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
28. A ľahol Omri a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Samárii, a kraľoval Achab, jeho syn, miesto neho.
29. <Achab, robil zlé. Jezábeľ>Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku Azu, judského kráľa, a Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v Samárii dvadsaťdva rokov.
30. A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním.
31. A stalo sa, jako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu.
32. A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii.
33. A k tomu spravil Achab i háj a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval JeHoVaHa, Boha Izraelovho, nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním.
34. Za jeho dní vystavil Chiel Bételský Jericho. Za život Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány, podľa slova JeHoVaHovho, ktoré hovoril skrze Jozuu, syna Núnovho.

  1Kings (16/22)